Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Ponedeljak, 09.07.2018.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

  

 

 

 

 

 

 

DIREKTORAT CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA

REPUBLIKE SRBIJE

 

OGLAŠAVA

 

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH  RADNIH MESTA

I ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VREME

 

 

 I   RADNA MESTA KOJA SE POPUNJAVAJU:

 

 

1.      Projektant softvera, Odeljenje za informaciono-komunikacione poslove,  Sektor podrške  - 1 izvršilac

                                        

Opis posla:

·         implementacija IS: učešće u   izradi logičkog  i fizičkog modela podataka,

·         učešće u  opisivanju poslovnih operacija koje se mogu efikasnije i efektivnije  izvršavati korišćenjem IKT;

·         učešće u definisanju korisničkih zahteva i izradi specifikacija namenskih softverskih rešenja (aplikacija);

·         učešće u izradi uputstava za realizaciju aplikacija na konkretnoj platformi;

·         izrađuje i testira aplikacije na konkretnoj platformi;

·         izrađuje uputstva za korišćenje aplikacija;

·         implementira aplikacije;

·         obučava korisnike;

·         održavanje IS: administriranje aplikacija, pružanje podrške zaposlenima u upotrebi aplikacija;

 

Uslovi za rad na radnom mestu projektant softvera:

·         stečeno visoko obrazovanje u oblasti društveno-humanističkih  ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim ili specijalističkim strukovnim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB;

·          1 godina radnog iskustva na poslovima primene informaciono komunikacionih tehnologija;

·         Engleski jezik B 1 *CEFR

              

Prednost će imati kandidati koji:

·         dobro poznaju Oracle tehnologije:

o   Oracle DB 12c (SQL, PL/SQL, modeliranje, optimizacija);

o   Oracle WebLogic 12c;

o   Oracle Application Express 5+;

o   Oracle BI Publisher;

o   Oracle SQL Developer;

·         imaju iskustvo u razvoju aplikacija na Oracle Application Expess platformi;

·         imaju iskustvo u razvoju aplikacija na Enterprise Java platformi;

·         dobro poznaju frontend tehnologije (HTML, JS/ES, CSS/SCSS, AJAX);

·         dobro poznaju WEB servise (RESTful, SOAP);

·         imaju iskustvo u prikupljanju, analiziranju i dokumentovanju poslovnih korisničkih zahteva;

·         imaju iskustvo u projektovanju poslovnih softverskih rešenja;

·         imaju iskustvo u vođenju projekata razvoja softverskih rešenja;

·         poseduju sertifikat iz domena projektovanja i razvoja softverskih rešenja.

 

                

2.      IT tehničar, Odeljenje za informaciono-komunikacione poslove,  Sektor podrške  -  1 izvršilac     

 

Opis posla:

·         nadgleda informaciono komunikacionu infrastrukturu: analizira sistemske zapise i identifikuje potencijalne probleme u sistemu, ispituje funkcionalnost instalirane opreme i predlaže mere u svrhu optimalnog korišćenja;

·         održava informaciono komunikacionu infrastrukturu:  dodaje, briše i ažurira korisničke naloge u sistemu,  obezbeđuje zaštitu sistema, rešava zastoje u sistemu i izveštava, poboljšava performanse sistema, održava računarsku mrežu, izrađuje rezervne kopije podataka i sistema, izrađuje dokumentaciju o računarskom sistemu;

·         pruža tehničku i korisničku podršku u mrežnom okruženju;

 

 Uslovi za rad na radnom mestu IT tehničar:

·         stečeno srednje obrazovanje

·         1 godina radnog iskustva na poslovima održavanja informaciono komunikacione infrastrukture

·         Engleski jezik B1 *CEFR

 

Prednost će imati kandidati koji dobro poznaju:

·         Računarski hardware: instalacija i servisiranje

·         Microsoft tehnologije: Office alate, Active Directory, Exchange, IIS,

·         Unix operativne sisteme: Oracle Linux, Centos Linux.

 

 

 

 

 

 

 

3.      Savetnik za poreze, evidencije i platni promet, Odeljenje za finansije i računovodstvo, Sektor podrške  -  1 izvršilac     

 

            

  Opis posla:

·         kontroliše obračune, rekapitulacije, knjigovodstvene isprave i naloge za plaćanja u vezi sa isplatom zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja zaposlenih i lica van radnog odnosa u Direktoratu;

·         vrši kontrolu obrazaca i dostavlja ih PIO fondu i drugim nadležnim državnim organima;

·         učestvuje u izradi godišnje poreske prijave o ukupnim isplatama oporezovanih prihoda;

·         stara se o pravilnoj primeni propisa, kao i ispravnom funkcionisanju automatizovanih postupaka obračuna i isplate zarada i drugih primanja;

·         prati naplatu potraživanja od dužnika, kao i dospelost potraživanja;

·         učestvuje u izradi projektnih zahteva za implementaciju novih funkcionalnosti aplikacija iz delokruga Odeljenja;

·         vrši testiranje novih funkcionalnosti aplikacija iz delokruga Odeljenja pre njihove implementacije;

·         prima i kontroliše menice i menična ovlašćenja i druge instrumente finansijskog obezbeđenja i vodi njihovu evidenciju;

·         priprema dokumentaciju potrebnu za sprovođenje naplate po instrumentima finansijskog obezbeđenja koju dostavlja poslovnoj banci na realizaciju;

·         izrađuje informacije, analize, izveštaje, preglede i dopise iz delokruga Odeljenja;

·         prati i primenjuje propise iz oblasti računovodstveno-finansijskog poslovanja, platnog prometa i poreskog zakonodavstva;

 

Uslovi za rad na radnom mestu savetnik za poreze, evidencije i platni promet:

·         stečeno visoko obrazovanje u oblasti ekonomskih nauka na osnovnim akademskim ili specijalističkim strukovnim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova;

·         1 godina radnog iskustva na poslovima upravljanja finansijama;

·         Struktuirana znanja iz oblasti finansija: poznavanje ekonomskih i računovodstvenih načela u praksi, analiza i izveštavanje finansijskih podataka;

·         Engleski jezik A1 *CEFR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

II  ZAJEDNIČKO ZA SVA RADNA MESTA:

 

 Rad na radnim mestima se zasniva na neodređeno vreme, mesto rada  Beograd, ul. Skadarska br. 23 i 23/1.

 

 

III  DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ PRIJAVU NA JAVNI KONKURS:

·         potpisana prijava- u prijavi naznačiti radno mesto na koje se konkuriše sa kontakt  adresom i brojem telefona

·         biografija

·         original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije

·         original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih

·         original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema

·         dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo

·         uverenje sudskog organa da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika.

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi  svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika biće odbačene zaključkom Konkursne komisije.

 

 

IV  ROK U KOME SE PODNOSE PRIJAVE NA JAVNI KONKURS:

Kandidati su dužni da svoje prijave na konkurs dostave u roku od 15 dana, koji  počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja javnog konkursa u dnevnom listu „Blic“ i na zvaničnom sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (www.cad.gov.rs).

 

ADRESA NA KOJU SE PODNOSE PRIJAVE NA JAVNI KONKURS:

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Beograd, ul. Skadarska 23 i 23/1, sa naznakom „za javni konkurs sa nazivom radnog mesta na koje se konkuriše“.


 

VI  LICE ZADUŽENO ZA DAVANJE OBAVEŠTENJA O JAVNOM KONKURSU:

 

Irena Bjelotomić, kontakt telefon 011 292 7028

 

 

 

 

VII PROVERA OSPOSOBLJENOSTI, ZNANJA I VEŠTINA KANDIDATA U IZBORNOM POSTUPKU:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi za ispunjavanje uslova za oglašena radna mesta, proveru stručnih osposobljenosti, znanja i veština, konkursna komisija će proveru obaviti usmenim putem, u prostorijama Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Republike Srbije, Beograd, Skadarska 23 i 23/1.

O datumu, danu i vremenu kada će se sprovesti usmeni razgovor sa kandidatima, kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonom ili na adresu koju su naveli u prijavi.

 

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose jednu prijavu u kojoj navode  radna mesta za koja konkurišu i dostavljaju tražena dokumenta za ta radna mesta.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.

 

 

Konkurs je završen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nazad na ostale vesti