Važna informacija za putnike - MONTENEGRO AIRLINES  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti  Sertifikacija instruktora u oblasti obezbeđivanja obaviće se počev od 03. juna 2021. godine, detaljnije u delu obezbeđivanje/sertifikacija  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 
Vesti sa sajta

U DCV održana Osnovna obuka o nuklearnim ili radiološkim akcidentima/vanrednim situacijama

Petak, 20.03.2015.
Učešće Republike Srbije u vežbi NUCLEAR 14 koja je održana u Briselu u organizaciji Eurocontrol, 19. i 20. novembra  2014. godine bilo je od izuzetne koristi za sagledavanje trenutne situacije u Evropi i kod nas po pitanjima pripravnosti sistema civilnog vazduhoplovstva za odgovor na potencijalnu opasnost od nuklearnih akcidenata.
 
Preliminarni zaključci sa vežbe ukazuju na:
 
  • nedostatak uputstva za donošenje odluka koje se odnose na pripremu leta, vazduhoplove u letu, vazdušni prostor, aerodrome,
  • nedostatk definicija prihvatljivih nivoa radioaktivnosti kontaminiranog vazduhoplova (uključujući zdravstveni i tehnički aspekt), pre svega na internacionalnom nivou,
  • nedostatke postojećeg kartografskog materijala, tj. prognoza prostiranja kontaminacije, koji bi trebalo da bude prilagođen potrebama vazduhoplovstva,
  • potrebu proširenje distribucione liste za NEM (Nuclear Emergency Message) poruke,
  • jedinstveno uputstvo za formiranje SIGMET poruka za NE (Nuclear Emergency),
  • potrebu izvršenja analiza uticaja kontaminacije na vazduhoplov, vazdušni prostor, aerodrome, saobraćaj, ANSP, ljude (putnici/posada), kargo,
  • potrebu obučavanja vazduhoplovnog osoblja iz ove oblasti i drugo.
  • Utvrđeno da je u narednom periodu neophodno preduzeti niz koraka na svim nivoima kako bi se uočeni nedostaci što bolje prevazišli.
 
Jedan takav korak preduzeo je Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (DCV) organizujući jednodnevnu obuku iz ove oblasti pod nazivom „Osnovna obuka o nuklearnim ili radiološkim akcidentima/vanrednim situacijama“.
 
Obuka je održana u prostorijama Direktorata 20. marta 2015. godine uz učešće 25 polaznika iz: SMATSA doo, Aerodroma „Nikola Tesla“ Beograd, Aerodroma „Konstantin Veliki“ Niš, Air Serbia, RHMZ Srbije i ACV Crne Gore.
 
Tokom pripreme vežbe NUCLEAR 14 uspostavljena je veoma uspešna saradnja sa Agencijom za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije (AZJZNSS) kao referentnom agencijom u Republici Srbiji za ovakve opasne situacije. Saradnja je nastavljena i u oblasti edukacije vazduhoplovaca te su u okviru stručne saradnje DCV i AZJZNSS, kao regulatornih organizacija koje vrše javna ovlašćenja u svojim oblastima i ostvaruju međusobnu saradnju na poslovima koji se tiču obe organizacije, eksperti iz AZJZNSS su bili predavači na ovoj obuci.
 
Saradnja je ostvarena u okviru sveukupne pripreme odgovora na potencijalne nuklearne ili radiološke akcidente/vanredne situacije, kao i priperme za rad na dokumentaciji neophodnoj u sistemu upravljanja kriznim situacijama, ne samo naše dve agencije, već i svih ostalih vazduhoplovnih subjekata u Republici Srbiji i regionu čiji predstavnici su prisustvovali obuci.
 

Nazad na ostale vesti