Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 17. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 01/2020, koja se odnosi na domaće i strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz, domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu, u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja COVID-19Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 12. marta 2020. godine izdao je Operativno obaveštenje u cilju zaštite, koje nalaže svim operaterima koji obavljaju javni avio-prevoz, da obezbede dovoljnu količinu sredstava za dezinfekciju, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

UPUTSTVO ZA POSTUPKE VAZDUHOPLOVNIH SUBJEKATA U SLUČAJU KONTAMINACIJE VAZDUŠNOG PROSTORA RADIOAKTIVNIM ČESTICAMA

Sreda, 17.02.2016.
Rad na razvoju sistema upravljanja kriznim situacijama u vazduhoplovstvu se nastavlja u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva. Na sajtu Direktorata, u okviru stranice OPASNE SITUACIJE U VAZDUHOPLOVSTVU, postavljena je nova podstranica Radioaktivnost.
 
Na novoj podstranici, uz ostale korisne informacije, dato je Uputstvoza postupke vazduhoplovnih subjekata u slučaju kontaminacije vazdušnog prostora radioaktivnim česticamakojim se daju okvirne smernice za postupanje u kriznoj situaciji nuklearne katastrofe. U budućnosti se očekuju precizne smernice međunarodne vazduhoplovne zajednice na ovom polju kada će se i naše Uputstvo prilagoditi međunarodnim zahtevima.
 
Takođe, na podstranici je data i brošura  Osnovni pojmovi o radioaktivnosti i nuklearnim nesrećama koja ima za cilj da zainteresovane informiše o elementarnim pojmovima i informacijama iz ove oblasti. Svakako, njome se ne mogu steći prava znanja iz ove kompleksne naučne oblasti. Brošura treba da služi kao osnovna orijentacija i smernica za sticanje daljih znanja koja su potrebna raznim vazduhoplovnim subjektima koji se mogu naći u situaciji donošenja odluka u kriznim situacijama ove vrste.
 
Napomena:

Sva dokumenta u okviru stranice OPASNE SITUACIJE U VAZDUHOPLOVSTVU koja se odnose na situacije kontaminacije vulkanskim pepelom ili širenja zaraznih bolesti  vazdušnim sadržaje usaglašena su sa novouvedenim QMS sistemom u DCV. Stoga se u dokumentima koja su već postojala na ovoj stranici mogu primetiti male formalne izmene dok je sadržaj i suština dokumenata nije menjana. Prema našim saznanjima su ažurirane i postojeće liste kontakata. 


Nazad na ostale vesti