Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Otpočeli pregovori sa Evropskom zajednicom u oblasti vazdušnog saobraćaja

Nedelja, 20.03.2005.
Evropska komisija – Generalni direktorat za energetiku i saobraćaj je još februara meseca ove godine inicirala pregovore sa zemljama zapadnog Balkana u vezi zaključivanja: 
 
Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Evropske zajednice o određenim aspektima vazdušnog saobraćaja – tzv. Horizontalni sporazum o vazdušnom saobraćaju
 
Multilateralnog sporazuma o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazdušnog prostora , formiranja tzv. “funkcionalnih blokova vazdušnog prostora“ (Functional Air space Block 
 
Posao oko potpisivanja tzv. Horizontaln og sporazum a o vazdušnom saobraćaju kojim se menjaju samo pojedine odredbe bilateralnih sporazuma sa zemljama EU i koji prethodi sledećoj fazi, pregovorima za zaključivanje Multilateralnog sporazuma je parafiran 8. juna u Briselu i potpisivanje se očekuje u narednom periodu, prema predlogu EK. 
 
Pred nama je ogroman posao pregovora za zaključivanje Multilateraln og sporazum a o uspostavljanju »Zajedničkog evropskog vazdušnog prostora« (ECAA - European Common Aviation Area ) gde se kao strane ugovornice pojavljuje EZ , a sa druge strane Republik a Albanije, BiH, Republik a Bugarsk a , Republik a Hrvatsk a , Republik a Irsk a , BJR Makedonij a , Kraljevin a Norvešk a , Srbije i Crne Gore, Republike Rumunije i UNMIK-a sa posebnim statusom koji ne prejudicira konačno rešenje na KiM . Savet EU je decembr a 2004. dao mandat Evropskoj Komisiji da pregovara o multilateralnom sporazumu sa zemljama zapadnog Balkana o proširenju Zajedničkog evropskog vazdušnog prostora na zemlje zapadnog Balkana , a r azlog za davanje ovog mandata je bio da se stvore pretpostavke za uspostavljanje zajedničkog evropskog vazdušnog područja i zajedničkog tržišta vazduhoplovnih usluga koje će pored Evropske zajednice obuhvatiti i njene susede.
 
Nakon zaključivanja i ratifikacije sporazuma biće neophodno obezbediti uslove za neposredn u prime n u propis a , standard a i direktiv a EZ. Rokovi za potpunu primenu ovih mera liberalizacije preciziraće se kroz poseban ugovor o tranzicionom periodu, koji će svaka strana zaključiti sa EZ i čija će primena zavisiti od sposobnosti i dostignutih standarda vazduhoplovne privrede, odnosno postignute harmonizacije kada je regulativa u pitanju.
 
P rva runda pregovora već održana u Briselu 31.03. odnosno 1.04.2005. godine . U okviru plana koji je utvrdila EK , eksperti iz EU su o d 20. do 22. juna 2005. godine boravili u Srbiji i Crnoj Gori kojom prilikom su izvršili ekspertsku analizu, presek stanja u oblasti vazduhoplovstva i uvid u administrativn u infrastruktur u i kapacitet e koji omogućavaju neposrednu primenu propisa EU u oblastima: ekonomsk e regulativ e ( uključujući i regulativu u vezi pristupa tržištu d ržavn e pomoć i i politik e konkurencije ), upravljanja vazdušnim saobraćajem, v azduhoplovn e sigurnost i , vaz duhoplovn e bezbednost i i p olitik e aerodroma .
 
Naredni meseci će biti predviđeni za bilateralne razgovore i pripremu nacrta sporazuma, a multilateralni pregovori su planirani za 12. i 13.decembar 2005. godine, kada se prema predviđanjima EK može očekivati parafiranje sporazuma i njegovo potpisivanje tokom januara 2006. godine.
 

Od realnih mogućnosti naše vazduhoplovne privrede i brzine kojom ćemo se prilagođavati novim uslovima, zavisiće dužina tranzicionog perioda i opstanak na tržištu. 


Nazad na ostale vesti