Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  

Registar vazduhoplova

DCV-AIR-OB-U001

Zahtev za rezervaciju registarske oznake

DCV-AIR-OB-U002

Zahtev za upis vazduhoplova u Registar ili Evidenciju vazduhoplova

DCV-AIR-OB-U003

Zahtev za upis bespilotnih vazduhoplova u Evidenciju vazduhoplova

DCV-AIR-OB-U004

Zahtev za brisanje vazduhoplova iz Registra ili Evidencije vazduhoplova

DCV-AIR-OB-U005

Zahtev za promenu podataka u Registru ili Evidenciji vazduhoplova

DCV-AIR-OB-U006

Zahtev za izdavanje Izvoda iz Registra vazduhoplova ili Evidencije vazduhoplova

DCV-AIR-OB-U038

Zahtev za izdavanje prethodne saglasnosti radi upisa stranog fizičkog ili pravnog lica u vlasničko-korisnički list Registra vazduhoplova

 

Plovidbenost

DCV-AIR-OB-U007

Zahtev za proveru plovidbenosti vazduhoplova (osim balona)

DCV-AIR-OB-U008

Zahtev za proveru plovidbenosti balona

DCV-AIR-OB-U017

Obaveštenje o izdavanju ili produženju Potvrde o proveri plovidbenosti

DCV-AIR-OB-U018

Zahtev za izdavanje potvrde o plovidbenosti vazduhoplova za izvoz

DCV-AIR-OB-U019

Zahtev za izdavanje potvrde o proveri plovidbenosti vazduhoplova na osnovu preporuke

 

Potvrda o buci

DCV-AIR-OB-U010

Zahtev za izdavanje Potvrde o buci

 

Program održavanja vazduhoplova

DCV-AIR-OB-U011

Zahtev za odobrenje Programa održavanja vazduhoplova

 

Kod za predajnik za određivanje mesta nesreće

DCV-AIR-OB-U012

Zahtev za određivanje koda za predajnik za određivanje mesta nesreće

 

Kod za transponder sekundarnog nadzornog radara

DCV-AIR-OB-U013

Zahtev za određivanje koda za transponder sekundarnog nadzornog radara

 

Sistem tehničke knjige vazduhoplova

DCV-AIR-OB-U015

Zahtev za odobrenje sistema tehničke knjige vazduhoplova

 

Letački priručnik

DCV-AIR-OB-U016

Zahtev za prihvatanje letačkog priručnika

 

Izmene i  popravke

DCV-AIR-OB-U037

Zahtev za prihvatanje ili odobrenje izmene ili popravke

 

Dozvola za let

Obrazac 18B

Odobrenje uslova leta

Obrazac 21

Zahtev za izdavanje Dozvole za let

 

Organizacije

Obrazac 2

Zahtev za odobrenje organizacije

Obrazac 4

Zahtev za prihvatanje odgovornog rukovodećeg osoblja

DCV-AIR-OB-U035

Zahtev za odobrenje organizacije za proizvodnju

DCV-AIR-OB-U036

Zahtev za odobrenje organizacije za projektovanje