Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  

Obrasci

 1. DCV-PEL-OB-1(KL) Zahtev za izdavanje/produženje/obnovu dozvole (studenta) kontrolora letenja (atco), ovlašćenja, dodatnih i posebnih ovlašćenja
 2. DCV-KL-OB-006 Zahtev za priznavanje i zamenu dozvola i priznavanje obuka
 3. DCV-KL-OB-043 Zahtev za izdavanje privremene autorizacije OJTI, ASSE
 4. Zahtev za isplatu naknade za sprovedenu procenu stručnosti kontrolora letenja

Procedure

 1. Procedura izdavanja privremene autorizacije OJT instruktora ili procenjivača
 2. Procedura podnošenja žalbe
 3. Procedura priznavanja i zamene dozvola studenta (kontrolora letenja) i priznavanja obuka
 4. Procedura za izdavanje/produženje/obnovu dozvole/ovlašćenja/dodatnih/posebnih ovlašćenja kontrolora letenja
 5. Procedura za suspenziju korišćenja i stavljanja van snage dozvole, ovlašćenja u dozvoli vazduhoplovnog osoblja i autorizacija/sertifikata

Uputstva

 1. Uputstvo o izdavanju dozvole studenta kontrolora letenja, kontrolora letenja i upravni postupak

EU propisi

 1. Uredba (EZ) br. 216/2008 Evropskog parlamenta i Saveta od 20. februara 2008. o zajedničkim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i uspostavljanju Evropske agencije za vazduhoplovnu bezbednost, koja poništava Direktivu Saveta  91/670/EEZ, Uredbu (EK) br 1592/2002 i Direktivu 2004/36/EC
 2. Uredba (EZ) br 1108/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. oktobra 2009. koja menja i dopunjava Uredbu (EZ) br 216/2008 u oblasti aerodroma, upravljanja vazdušnim saobraćajem i usluga u vazdušnoj plovidbi i poništava Direktivu  2006/23/EZ
 3. Uredba Komisije (EU) br. 2015/340 od 20. februara 2015. godine o utvrđivanju tehničkih zahteva i upravnih postupaka koji se odnose na dozvole kontrolora letenja i sertifikate u skladu sa Uredbom (EZ) br. 216/2008 Evropskog parlamenta i Saveta, o izmenama i dopunama Sprovedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 i prestanku važenja Uredbe Komisije (EU) br. 805/2011
 4. Konsolidovana verzija Sprovedbenih pravila o dozvolama kontrolora letenja i sertifikatima i pripadajućih prihvatljivih načina usaglašavanja i Uputstava, uključujući sadržaj ATCO početne obuke i pripadajuće AMC i GM

Pravilnici

 1. Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 23/12);
 2. Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, broj 83/15);
 3. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima ("Službeni glasnik RS", br. 18/16);
 4. Pravilnik o izmenama Pravilnika o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima ("Službeni glasnik RS", br. 71/17);