Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova https://www.mfa.gov.rs/  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 

Istorijat vazduhoplovnih vlasti u Srbiji

Kraljevina Srbija je bila jedna od prvih država koja je postavila pravni okvir za oblast civilnog vazduhoplovstva,  usvojivši 21. februara 1913. godine „Uredbu o sabraćajnim spravama koje se kreću  po vazduhu“. Nekoliko meseci kasnije, sličan  propis donesen je i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca bila je jedna od prvih deset potpisnica  „Međunarodne konvencije za regulisanje vazdušne plovidbe“, usvojene u Parizu, oktobra 1919. godine.

U vreme između dva svetska rata,  civilna vazduhoplovna vlast u Srbiji je funkcionisala u okviru posebnog odeljenja  pri  Komandi vojnog vazduhoplovstva.

Posle Drugog svetskog rata, početkom 1946. godine, osnovana je Uprava civilnog vazdušnog saobraćaja  koja je od januara 1947. godine bila u sastavu Ministarstva saobraćaja. Nešto kasnije, pod izmenjenim nazivom - Savezna uprava za civilnu vazdušnu plovidbu, civilna vazduhoplovna vlast je funkcionisala samostalno sve do 1978. godine, kada je uključena u Savezno ministarstvo za saobraćaj i podeljena u tri sektora:

  • Sektor za vazdušni saobraćaj
  • Savezni vazduhoplovni inspektorat
  • Savezna uprava za kontrolu letenja

Nakon stvaranja Državne zajednice Srbija i Crna Gora, tokom 2003. godine, pripremana je  reorganizacija vazduhoplovne vlasti radi usklađivanja sa standardima međunarodnih   vazduhoplovnih organizacija i zahtevima  evropske prakse.Težnja je bila da se stvori kompetentna i  efikasna vazduhoplovna vlast koja će pravno uređivati oblast civilnog vazduhoplovstva i  očuvati sigurno i bezbedno obavljanje civilnog vazdušnog saobraćaja.

Osnovne karakteristike moderne  vazduhoplovne vlasti su objedinjavanje regulatornih i nadzornih funkcija države u stručan i finansijski nezavisan organ kao i razdvajanje pružaoca usluga u vazdušnom saobraćaju od regulatornog i nadzornog tela.

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike  Crne Gore formirale su Direktorat civilnog  vazduhoplovstva države  Srbije i države Crne  Gore, koji je počeo sa radom 1. januara 2004. godine. Istovremeno, za poslove upravljanja vazdušnim saobraćajem, formirano je preduzeće Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

Nakon raspada Državne zajednice Srbija i Crna Gora, Skupština Republike Srbije donela je  5. juna 2006. godine Odluku o nasleđivanju međunarodno pravnog subjektiviteta Srbije i Crne Gore. Na osnovu odluke Vlade, Republika Srbija je preuzela vršenje osnivačkih prava u Direktoratu.


Pioniri vazduhoplovstva u Srbiji

Dr Vladimir Aleksić (1872-1911)

Naš prvi entuzijasta koji je 17. oktobra 1909. godine uspeo da se vine u nebo letelicom koju je sam projektovao-dvokrilnom jedrilicom, koja je izbacivana pomoću gumenog užeta.

Ivan Sarić (1876-1966)

Jedan od pionira među srpskim vazduhoplovcima. Samouki konstruktor koji je konstruisao i upravljao svojim prvim vazduhoplovom “Sarić 1” 1910. godine. Kao pogonsku snagu za ovaj vazduhoplov Sarić je koristio motor od 24 KS sa 3 cilindra. Zadovoljan rezultatima koje je postigao, Ivan Sarić je organizovao prvi javni let 16.oktobra 1910. godine, koji je posmatralo sedam hiljada ljudi.Početkom 1911. godine, Sarić je unapredio svoj vazduhoplov i nazvao ga ‘ Sarić 2 '.


Prvi Zakon o vazdušnom saobraćaju 

Kraljevina Srbija je bila među prvim evropskom državama koja je postavila pravni okvir za oblast civilnog vazduhoplovstva, proglašenjem Uredbe o saobraćajnim spravama, koje se kreću po vazduhu, od 21 februara 1913. godine, nekoliko meseci pre donošenja sličnog propisa u Sjedinjenim Američkim Državama. Uredbu o saobraćajnim spravama koje se kreću po vazduhu možete pogledati OVDE