Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova https://www.mfa.gov.rs/  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 

O Direktoratu

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je javna agencija nad kojom osnivačka prava ima Vlada u ime Republike Srbije i koja obavlja poslove državne uprave koji su joj Zakonom o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije povereni. Pravni položaj DCV je definisan Zakonom o vazdušnom saobraćaju:

  1. Zakon o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - dr. zakon i 83/18) - nezvanični prečišćeni tekst;
  2. Zakon o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 73/10);
  3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju (“Službeni glasnik RS”, broj 57/11);
  4. Zakon o izmenama Zakona o vazdušnom saobraćaju (“Službeni glasnik RS”, broj 93/12);
  5. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom soabraćaju (“Službeni glasnik RS”, broj 45/15);

Direktorat donosi propise i prvostepene upravne akte, izdaje javne isprave, vodi evidencije, obavlja proveru nad vazduhoplovnim subjektima, učestvuje u radu međunarodnih vazduhoplovnih organizacija i institucija i njihovih radnih tela, sarađuje s nadležnim organima drugih država.

Direktorat je nacionalno nadzorno telo Republike Srbije u vazdušnoj plovidbi, prema propisima Evropske unije, i kao takav izdaje sertifikate o osposobljenosti za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi i proverava da li pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi i dalje ispunjavaju uslove za pružanje usluga.

Osnivanje

Nestankom Savezne Republike Jugoslavije prestalo je sa radom Savezno ministarstvo saobraćaja i telekomunikacija, ali su Savezna uprava za kontrolu letenja i Savezni vazduhoplovni inspektorat nastavili da rade kao organi državne zajednice Srbija i Crna Gora do konačnog rešavanja njihovog položaja, dok je Sektor za vazdušni saobraćaj prešao, kao odvojena celina, u sastav Ministarstva saobraćaja i telekomunikacija Republike Srbije.

Država Srbija i država Crna Gorasu se sporazumele da se organi koji  su privremeno postojali kao zajednički organi državne zajednice Srbija i Crna Gora, a čiji položaj nije konačno definisan, obrazuju kao zajednički organi i za državu Srbiju i za državu Crnu Goru. Prvog dana jula 2003. doneta je odluka, da će Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Crne Gore formirati Direktorat za civilno vazduhoplovstvo i Agenciju za kontrolu letenja.

Direktorat civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore nije bio organ državne zajednice Srbija i Crna Gora, već zajednički organ dve države, Srbije i Crne Gore, koji je ugovorno zasnovan istovetnim odlukama dve vlade. Osnivači Direktorata bile su država Srbija i država Crna Gora.

Direktorat je nastao kao sukcesor Sektora za vazdušni saobraćaj i Saveznog vazduhoplovnog inspektorata. Pored nadležnosti, oličene u atributima vlasti (javnim ovlašćenjima),  Direktorat je preuzeo i osoblje, finansijska sredstva i predmete iz Sektora za vazdušni saobraćaj i Saveznog vazduhoplovnog inspektorata.

Direktorat civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore  počeo je da radi 1. januara 2004 .godine na adresi Omladinskih brigada br.1 u Novom Beogradu (zgrada nekadašnjeg SIV-a III)

Odluka o osnivanju Direktorata civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore

Posle razdvajanja dveju republika, Vlada Republike Srbije preuzima osnivačka prava i 23. juna 2006. godine vazduhoplovna vlast u zemlji funkcioniše pod imenom Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

Odluka o vršenju osnivačkih prava DCV

Zaključak – (promena imena)