Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Обавештење - беспилотне летелице

Понедељак, 23.11.2015.
У складу са чланом 8. Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству (Чикашка конвенција) ниједан ваздухоплов којим се може управљати без пилота не сме да прелеће територију Републике Србије без посебног одобрења или супротно условима из тог одобрења.
 
У складу са чланом 23. став 2. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15 – др. закон) летење страних диригованих и недиригованих летећих објеката у ваздушном простору Републике Србије без дозволе министарства надлежног за послове одбране, сматра се повредом ваздушног простора Републике Србије.
 
Беспилотни ваздухоплови се могу користити у привредне, научне, образовне, спортске и друге сврхе тако да не угрожавају безбедност ваздушног саобраћаја. За евентуалну штету која је настала услед коришћења беспилотних ваздухоплова је одговорно лице које користи беспилотни ваздухоплов.
 
Доношењем одговарајућег подзаконског прописа детаљније ће се регулисати коришћење беспилотних ваздухоплова. Сходно овлашћењу из Закона, Директорат је припремио Предлог правилника о беспилотним ваздухопловима, поводом кога је била покренута јавна расправа, а сада се управо анализирају све пристигле сугестије, примедбе и коментари, од којих ће они оправдани бити уграђени у коначан текст. Ускоро се очекује његово усвајање.
 
По објављивању прописа у „Службеном гласнику Републике Србије“, текст ће бити доступан корисницима и на интернет страници Директората, у делу „Прописи“. До доношења подзаконског прописа, позивамо све заинтересоване субјекте да се директно обрате
 

Директорату, уколико имају било коју дилему у вези са безбедним коришћењем беспилотног ваздухоплова. 


Назад на остале вести