Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије расписао интерни конкурс

Понедељак, 07.09.2020.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије расписао интерни конкурс

 1. РАДНО МЕСТО КОЈЕ СЕ ПОПУЊАВА:

            Саветник за трагање и спасавање, шифра радног места К.М-КСС-0300 у Спасилачко координационом центру, Сектор за трагање и спасавање - 2 извршиоца

Одговорности и задаци:

 • Дежура у систему 24 часовног функционисања СКЦ и по одлуци шефа СКЦ руководи дежурном сменом;
 • Координира операције трагања и спасавања;
 • Комуницира са домаћим и међународним учесницима у операцији трагања и спасавања;
 • Узбуњује све додатне капацитете неопходне за вођење операције трагања и спасавања;
 • Учествује у припреми, организацији, реализацији и анализи операција, обука и вежби;
 • Израђује детаљан извештај о операцији трагања и спасавања;
 • Води акт о дешавањима у току смене СКЦ;
 • Оперативно ради са националном и међународним базом предајника 406МНz и AFTN системом;
 • Израђује и ажурира документацију СКЦ;
 • Припрема извештаје, израђује акте и води евиденцију и пријављује неправилности и догађаје у току дежурства.

Услови за рад на радном месту саветник за трагање и спасавање:

 • Стечено високо образовање у области друштвено-хуманистичких или техничко- технолошких наука на основним академским или специјалистичким струковним студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова;
 • Искуство: 3 године радног искуства у области трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству;
 • Положен државни стручни испит;
 • Енглески језик В1 *CERF;
 • Завршена основна обука за дежурног координатора трагања и спасавања;
 • Искуство у раду са Windows оперативним системом, пословним апликацијама (MS Word, MS Excel, MS Outlook) и интернет претраживачима потребне вештине и способности за обављање послова радног места.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место саветник за трагање и спасавање:

 • Познавање процедура, организације, принципа и стандарда у области трагања и спасавања;
 • Познавање опреме, прописа, политика, процедура и стратегија на локалном и националном нивоу у области трагања заштите људи, података, имовине и институција.

Место заснивања радног односа:

 • Рад на радном месту на неодређено време, на аеродрому „Никола Тесла“, место рада Београд.

     2. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС:

 • Читко попуњена и потписана „Пријава на интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“.
 • Образац „пријава на конкурс“, доступан је на интернет страници Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије (www.cad.gov.rs).
 • Пријава се може поднети путем поште на адресу Скадарска 23 и 23/1, са назнаком „за интерни конкурс“ или непосредно у Писарници Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.

     3.  РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС:

 • Рок за подношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања интерног конкурса на интернет презентацији Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије (www.cad.gov.rs) и на огласној табли Директората.

     4. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА:

На интерном конкурсу могу да учествују само запослени у Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије на неодређено време.

По истеку рока за подношење пријава на интерни конкурс, Конкурсна комисија прегледа све пристигле пријаве и саставља списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне у поступку селекције ће бити провераване неопходне професионалне и личне компетенције кандидата у складу са захтевима радног места за које се кандидат пријављује, а које се односе на стручну оспособљеност, знање и вештине кандидата, усменим путем.

Изборни поступак се спроводи само међу кандидатима који испуњавају услове за оглашено радно место.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак потписују сви чланови комисије коју чине

 • руководилац организационе јединице у којој се попуњава радно место;
 • запослени који је стручан за област за коју се попуњава радно место;
 • запослени на пословима људских ресурса;

Организациона јединица надлежна за послове људских ресурса путем и-мејла обавештава све кандидате међу којима се спроводи изборни поступак о месту, дану, времену и начину провере оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку најмање 3 дана пре почетка изборног поступка.

     5. ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ:

Ирена Бјелотомић

Број телефона за обавештења - 011 29 27 028

Датум објаве конкурса: 07.09.2020. године

 • Образац пријаве на конкурс можете преузети овде.

Назад на остале вести