Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Парламент ратификовао ЕСАА Споразум

Среда, 13.05.2009.
Скупшина Србије је 13. маја 2009.године усвојила предлог Закона о потврђивању:
  • Мултилатералног споразума између Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову (у складу са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244 од 10. јуна 1999.) о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја (ЕСАА Споразум);
  • о потврђивању Конвенције о обједињавању извесних правила за међународни превоз ваздушним путем ;
  • о потврђивању Споразума између Србије и Црне Горе и Европске заједнице о одређеним аспектима ваздушног саобраћаја.

www.parlament.gov.rs/ 


Назад на остале вести