Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ за 2010. годину (Ваздушни саобраћај)

Уторак, 09.11.2010.
Од марта 2002. године Европска комисија редовно извештава Савет и Парламент о напретку земаља региона западног Балкана. Овај извештај о напретку у великој мери следи исту структуру извештаја из претходних година. Извештај садржи:
 
  • сажет опис односа Србије и Европске уније;
  • анализу стања у Србији у погледу политичких критеријума за чланство;
  • анализу стања у Србији на основу економских критеријума за чланство;
  • оцену способности Србије да спроводи европске стандарде, односно да постепено усклађује своје законодавство и политику са правним тековинама Европске уније (acquis), у складу са Споразумом о стабилизацији и придруживању и приоритетима Европског партнерства.
Овим извештајем обухваћен је период од средине септембра 2009. године до прве половине октобра 2010. године. Напредак се мери на основу донетих одлука, усвојеног законодавства и спроведених мера. По правилу, законодавство или мере који су у припреми или чекају скупштинско одобрење нису узети у обзир. Овакав приступ обезбеђује уједначен поступак у свим извештајима и омогућава објективно оцењивање. Овај извештај се заснива на информацијама које је Комисија сакупила и анализирала. Поред тога, коришћени су многи извори, укључујући прилоге Владе Републике Србије, држава чланица ЕУ, извештаје Европског парламента1 и информације добијене од разних међународних и невладиних организација. Комисија доноси детаљне закључке у вези са Србијом у засебном саопштењу о проширењу2 на основу техничке анализе која је садржана у овом извештају.
 
(Део Извештаја ЕК о напретку Србије за 2010. годину који се односи на ваздушни саобраћај)
 

Добар напредак је остварен у ваздушном саобраћају. Примењују се одредбе Споразума о заједничком Европском ваздухопловном подручју (ЕЦАА) у вези са приступом тржишту а тржиште је отворено за нове превознике. Усвојен је закон о цивилном ваздушном саобраћају који има за циљ примену прве транзиционе фазе ЕЦАА, којим је обухваћен известан број претходно нерешених питања у области безбедности ваздушног саобраћаја, поступања на земљи и безбедности ваздушне пловидбе. Када се ради о управљању ваздушним саобраћајем, Србија и Црна Гора су свој ваздушни простор организовале у функционални ваздушни блок. Међутим, Србија и даље треба да уложи додатне напоре да оконча регулаторно усклађивање са Јединственим европским небом у оквиру Програма примене јединственог европског неба у југоисточној Европи (ИСИС). Неопходно је усвојити законске прописе о Јединственом европском небу, посебно прописе о пружању услуга ваздушне навигације, oрганизацији и коришћењу ваздушног простора и интероперабилности мреже управљања европским ваздушним саобраћајем и уредбу о флексибилној употреби ваздушног простора. Још увек није дошло до раздвајања надлежности за инспекцију и ревизију, као ни до успостављања независног тела за истрагу несрећа у ваздушном саобраћају. Независно тело и даље надгледа систем контроле безбедности. Није дошло до јачања административних капацитета министарства. Уопштено говорећи, Србија је умерено напредовала у области транспорта. Наставило су да се поштују обавезе Привременог споразума и Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП). Сада се примењују одредбе ЕЦАА о приступу тржишту. Оквирно законодавство је усвојено за унутрашње пловне путеве и ваздушни саобраћај. Међутим, још увек није усвојено оквирно законодавство за железнице. Неопходно је интензивирати реформу сектора железнице. Неопходно је ојачати административне капацитете за спровођење усвојених законских прописа. Добар напредак је остварен у ваздушном саобраћају. Примењују се одредбе Споразума о заједничком Европском ваздухопловном подручју (ЕЦАА) у вези са приступом тржишту а тржиште је отворено за нове превознике. Усвојен је закон о цивилном ваздушном саобраћају који има за циљ примену прве транзиционе фазе ЕЦАА, којим је обухваћен известан број претходно нерешених питања у области безбедности ваздушног саобраћаја, поступања на земљи и безбедности ваздушне пловидбе. Када се ради о управљању ваздушним саобраћајем, Србија и Црна Гора су свој ваздушни простор организовале у функционални ваздушни блок. Међутим, Србија и даље треба да уложи додатне напоре да оконча регулаторно усклађивање са Јединственим европским небом у оквиру Програма примене јединственог европског неба у југоисточној Европи (ИСИС). Неопходно је усвојити законске прописе о Јединственом европском небу, посебно прописе о пружању услуга ваздушне навигације, oрганизацији и коришћењу ваздушног простора и интероперабилности мреже управљања европским ваздушним саобраћајем и уредбу о флексибилној употреби ваздушног простора. Још увек није дошло до раздвајања надлежности за инспекцију и ревизију, као ни до успостављања независног тела за истрагу несрећа у ваздушном саобраћају. Независно тело и даље надгледа систем контроле безбедности. Није дошло до јачања административних капацитета министарства. Уопштено говорећи, Србија је умерено напредовала у области транспорта. Наставило су да се поштују обавезе Привременог споразума и Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП). Сада се примењују одредбе ЕЦАА о приступу тржишту. Оквирно законодавство је усвојено за унутрашње пловне путеве и ваздушни саобраћај. 


Назад на остале вести