Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

На снази Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају

Среда, 30.11.2011.
Од 29.новембра 2011. године на снази је Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају (“Сл. гласник РС”, број 87/2011 ).
 
Овим законом уређују се облигациони односи у ваздушном саобраћају који се односе на уговоре о превозу путника, пртљага и ствари; уговоре о обављању других комерцијалних делатности у ваздушном саобраћају; уговоре о закупу ваздухоплова; уговоре о осигурању у ваздушном саобраћају, као и на односе који настају у случају штете коју ваздухоплов у лету причини трећим лицима и стварима на земљи.
 
Законом о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају, уређују се  такође, својинско-правни односи на ваздухоплову као што су својина и заложно право на ваздухоплову, поступак извршења и обезбеђења на ваздухоплову, као и надлежност судова у погледу извршења и обезбеђења.
 
Истачемо да се овим законом преузмају европски прописи којима се посебно уређују права путника код ускраћивања укрцавања, отказивања летова и кашњења летова, одговорност авио-превозилаца у ваздушном превозу према путницима и њиховом пртљагу, права лица са инвалидитетом и лица са смањеном покретљивошћу у авио-превозу.
 
Такође, одређује се орган који је надлежан за надзор над извршењем тих прописа и прописују правичне, транспарентне и одвраћајуће санкције за кршење његових одредаба.
 

Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају 


Назад на остале вести