Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 

  1. Захтев за издавање одобрења за транспорт опасне робе на и са територије Републике Србије страном авио-превозиоцу;
  2. Захтев за транспорт и транзит наоружања и војне опреме;
  3. Захтев за стицање овлашћења инструктора за транспорт опасног терета;
  4. Национална контролна листа наоружања и војне опреме;
  5. Правилник о условима за издавање овлашћења инструктору за транспорт опасне робе и условима за издавање потврде о стручној оспособљености лицу које обавља послове у транспорту опасне робе („Службени гласник РСˮ, број 61/21);
  6. Правилник о садржини програма стручног оспособљавања запослених;
  7. Правилник о условима за издавање посебног одобрења за транспорт одређеног опасног терета;
  8. Евиденција издатих потврда о стручној оспособљености запослених на пословима транспорта опасне робе;
  9. Списак инструктора за транспорт опасне робе у ваздушном саобраћају;
  10. ДЦВ-ОПС-ОБ-720 Збирка испитних питања за стицање овлашћења инструктора из области опасног терета.