Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
  1. Захтев за издавање одобрења за транспорт опасне робе на и са територије Републике Србије страном авио-превозиоцу;
  2. Захтев за транспорт и транзит наоружања и војне опреме;
  3. Захтев за стицање овлашћења инструктора за транспорт опасног терета;
  4. Национална контролна листа наоружања и војне опреме;
  5. Правилник о условима за издавање овлашћења инструктору за транспорт опасне робе и условима за издавање потврде о стручној оспособљености лицу које обавља послове у транспорту опасне робе („Службени гласник РСˮ, број 61/21);
  6. Правилник о садржини програма стручног оспособљавања запослених;
  7. Правилник о условима за издавање посебног одобрења за транспорт одређеног опасног терета;
  8. Евиденција издатих потврда о стручној оспособљености запослених на пословима транспорта опасне робе;
  9. Списак инструктора за транспорт опасне робе у ваздушном саобраћају;
  10. ДЦВ-ОПС-ОБ-720 Збирка испитних питања за стицање овлашћења инструктора из области опасног терета.