Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
  • Oдобравање летова: flight-permissions@cad.gov.rs
  • Aлокација ваздушног простора: amc@smatsa.rs
  • Одобравање снимања из ваздуха: gt.ckkt@vs.rs - tel: +381 11 2063-897, fax: +381 11 3005-160
  • Информације о примени прописа за оператере беспилотних ваздухоплова drones@cad.gov.rs