Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

2022

 1. Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама и центрима за обуку ваздухопловно-техничког особља контроле летења(„Службени гласник РСˮ, број 46/22);
 2. Правилник о утврђивању утицаја објеката,инсталација и уређаја на рад радио-уређаја који се користе у ваздушној пловидби („Службени гласник РСˮ, број 41/22);
 3. Правилник о измени и допунама Правилника о правилима летења и пружању услуга контроле летења, узбуњивања и информисања ваздухоплова у лету („Службени гласник РСˮ, број 10/22);

2021

 1. Правилник о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају („Службени гласник РСˮ, број 39/21);
 2. Правилник о утврђивању захтева за размак између говорних канала ваздух-земља („Службени гласник РСˮ, број 102/21);
 3. Правилник о престанку важења Правилника о квалитету ваздухопловних података и ваздухопловних информација за Јединствено европско небо („Службени гласник РСˮ, број 118/21);
 4. Правилник о утврђивању правила за управљање протоком ваздушног саобраћаја („Службени гласник РСˮ, број 93/21);
 5. Правилник о утврђивању правила за спровођење функција мреже управљања ваздушним саобраћајем (АТМ) („Службени гласник PC”, број 87/21);
 6. Правилник о утврђивању захтева за коришћење ваздушног простора и оперативним процедурама у вези са навигацијом заснованом на могућностима ваздухоплова  („Службени гласник РСˮ, број 68/21);
 7. Правилник о изменама и допунама Правилника о ваздухопловном информисању („Службени гласник РСˮ, број 61/21);
 8. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РСˮ, број 24/21);

2020

 1. Правилник о садржини и начину вођења Уписника ваздухопловног особља ("Службени гласник РС", број 12/20);
 2. Правилник о беспилотним ваздухопловима ("Службени гласник РС", број 1/20);
 3. Правилник о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС", број 26/20154/20 и 24/21);
 4. Правилник о правилима летења и пружању услуга контроле летења, узбуњивања и информисања ваздухоплова у лету („Службени гласник РСˮ, бр. 142/20 и 10/22) - незванични пречишћени текст;
 5. Правилник о заједничким правилима Европске уније у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Агенције Европске уније за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РСˮ, број 154/20); Напомена: примењује се од 1. јануара 2023. године.
 6. Правилник о изменама Правилника о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РСˮ, број 154/20);
 7. Правилник о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РСˮ, број 142/20);
 8. Правилник о ваздухопловном информисању („Службени гласник РСˮ, број 142/20 и 61/21)     
  Каталог података (српски) 
  Каталог података (енглески)
  Каталог података на српском језику садржи одступања за Републику Србију у односу на препоруке ICAO, која су обележена црвеном бојом, и из тог разлога  представља меродаван документ. Ако постоје недоумице у вези са преводом појединих израза, може се погледати како они гласе у Каталогу података на енглеском језику, који је преузет из ICAO Документа 10066 PANS-AIM
 9. Наредба о одређивању условно забрањених зона LY R10 Увац, LY R11 Трешњица и LY R12 Милешевска („Службени гласник РС", број 128/20) - Напомена: ступа на снагу 3. новембра 2020. године;
 10. Уредба о изменама и допуни Уредбе о управљању ваздушним простором („Службени гласник РС", број 120/20);
 11. Правилник о беспилотним ваздухопловима ("Службени гласник РС", број 1/20)

2019

 1. Правилник о измени Правилника о обрасцу службене легитимације проверивача Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС", број 13/19);
 2. Правилник о измени и допунама Правилника о обрасцу службене легитимације ваздухопловног инспектора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС", број 13/19);
 3. Правилник о изменама и допунама Правилника о истраживању удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 50/19);
 4. Правилник о изменама Правилника о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС“,број 55/19);
 5. Уредба о управљању ваздушним простором ("Службени гласник РС", бр. 86/19) - ATM/ASM
 6. Правилник о измени Правилника о квалитету ваздухопловних података и ваздухопловних информација за Јединствено европско небо ("Службени гласник РС", број 78/19);
 7. Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора („Службени гласник РС“, број 62/19) - ATM/ASM
 8. Правилник о процедурама инструменталног летења(„Службени гласник РС“, број 57/19) - ATM/PANS
 9. Правилник о изменама и допуни Правилника о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази („Службени гласник РС“, број 22/19);

2018

 1. Правилник о информацијама које се достављају пре успостављања и измене функционалног блока ваздушног простора („Службени гласник РС“, број 1/18) - Уредба Комисије (ЕУ) бр. 176/2011 од 24.02.2011

2017

 1. Уредба о саставу и начину рада Националног ваздухопловног комитета („Службени гласник РС“, број 108/17) - ATM/ASM
 2. Правилник о утврђивању правила за управљање протоком ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 104/17) - ATM/ASM
 3. Правилник о изменама и допунама Правилника о основним правилима у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 104/17);
 4. Правилник о именама и допуни Правилника о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази ("Службени гласник РС", број 87/17);
 5. Правилник о изменама Правилника о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 71/17);
 6. Правилник о потврдама о обучености ваздухопловно-метеоролошког особља и центрима за обуку („Службени гласник РС", број 43/17) - (ICAO Анекс 3)
 7. Правилник о квалитету ваздухопловних података и ваздухопловних информација за Јединствено европско небо ("Службени гласник РС", број 99/17 и 78/19);
 8. Правилник о дозволама и центрима за обуку ваздухопловно-техничког особља контроле летења („Службени гласник РС“, број 25/17);

2016

 1. Правилник о изменама Правилника o захтевима за примену протокола за пренос порука о лету ( „Службени гласник РС", број 67/16 );
 2. Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 18/16);
 3. Наредба о одређивању условно забрањене зоне LY R8 Beograd и условима за одвијање летења у условно забрањеној зони LY R8 Beograd („Службени гласник РС“, бр. 47/16 и 48/16-исправка) - ATM/ASM;
 4. Правилник о утврђивању захтева који се односе на перформансе и интероперабилност надзора за Јединствено европско небо („Службени гласник РС, број 55/16) - (1207/2011).

2015

 1. Правилник о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, бр. 83/1518/16 и 71/17) - Уредба (ЕУ) бр. 2015/340;
 2. Правилник о утврђивању услова за усаглашену доделу и употребу Mode S упитних кодова за Јединствено европско небо („Службени гласник РС“, број 96/15) - Уредба (ЕУ) бр. 262/2009;
 3. Правилник о утврђивању захтева који се односе на идентификацију ваздухоплова у оквиру надзора за Јединствено европско небо („Службени гласник РС“, број 108/15) - (1206/2011).

2014

 1. Правилник о радном времену контролора летења на оперативном радном месту („Службени гласник РС“, број 33/14);
 2. Правилник о условима за издавање потврде за постављање објеката, инсталација или уређаја који емитују или рефлектују радио-зрачење („Службени гласник РС", број 122/14);

2013

 1. Уредба о класама ваздушног простора Републике Србије и условима за њихово коришћење („Службени гласник РС“, број 106/13) - ATM/ASM;
 2. Одлука о образовању Националног ваздухопловног комитета („Службени гласник РС“, број 106/13) - ATM/ASM.

2012

 1. Правилник о преузимању европских прописа о успостављању Заједничког предузећа за развој нове генерације Европског система за управљање ваздушним саобраћајем (SESAR) („Службени гласник РС“, број 23/12);
 2. Правилник о осмотреним метеоролошким подацима за израду ваздухопловних аеродромских климатолошких информација („Службени гласник РС“, број 54/12) - (ICAO Анекс 3);
 3. Правилник о захтевима за примену протокола за пренос порука о лету („Службени гласник РС“, бр. 54/12 и 67/16) - (633/2007);
 4. Правилник о захтевима за аутоматске системе за размену података о лету („Службени гласник РС“, број 23/12) - (1032/2006);
 5. Правилник о основним правилима у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, бр. 23/12 и 104/17);
 6. Правилник о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази („Службени гласник РС“, бр. 23/12 , 87/17 и 22/19) - (1033/2006);
 7. Правилник о утврђивању захтева за размак говорних канала ваздух-земља („Службени гласник РС“, број 54/12) - (1265/2007).