Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Добровољно пријављивање догађаја у области обезбеђивања у ваздухопловству или потенцијалног нарушавања обезбеђивања
 
Пријавите догађај за који сматрате да представља потенцијалну опасност или угрожавање обезбеђивања у ваздухопловству (aviation security).
 
Помозите да се препознају потенцијалне опасности и унапреди обезбеђивање у ваздухопловству (aviation security). 
 

Напомена: Када подносилац пријаве захтева од Директората обавештавање о предузетим мерама поводом пријаве сва поља која су означена * се морају одговарајуће попунити.  

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

Пуно име и презиме *:

Функција *:

Радна организација:

Телефон:

E-mail:

Адреса пребивалишта:

Држава:

Напомена: Истраживање и откривање узрока опасности или угрожавања обезбеђивања у ваздухопловству има за циљ унапређење система обезбеђивања у ваздухопловству.

Све информације о подносиоцу пријаве сматрају се поверљивим и са њима ће се поступати у складу са домаћим прописима који регулишу заштиту података о личности. Прикупљене информације неће бити прослеђене другом лицу, осим на захтев правосудних органа Републике Србије.

Свако давање нетачних информација које могу имати за последицу угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја или упућивање претњи, биће санкционисано у складу са домаћим прописима.

ДЕТАЉИ О ДОГАЂАЈУ

Датум догађаја (дд/мм/гггг) *:

Време догађаја (чч:мм) *:

Локација догађаја (име аеродрома или друге локације) *:

Зона на аеродрому:

Број терминала:

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ДОГАЂАЈА У ВЕЗИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ

Молимо Вас да изаберете категорију догађаја у вези обезбеђивања у ваздухопловству (aviation security) са доле наведене листе која на најбољи начин описује догађај који Ви пријављујете.

Доле наведена листа догађаја, распоређених по категоријама у зависности на коју се област примарно односе, треба да се користи само као водич приликом пријаве догађаја. Листа није коначна и може се догодити догађај који се не може сврстати у неку од доле наведених категорија.

Категорије догађаја:
Ваздухгоплов
Пробој мера / Неовлашћени приступ
Криминална активност
Понашање у јавности
Преглед обезбеђивања
Особље / Процедуре обезбеђивања
Сумњиви предмети
Претње
Електронске (cyber) претње
Остали догађаји (молимо Вас прецизирајте)

ОПИС ОПАСНОСТИ ИЛИ ПОТЕНЦИЈАЛНО УГРОЖАВАЊЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ

Опис догађаја:
(подносилац пријаве треба укратко да опише опасност или потенцијално угрожавање обезбеђивања у ваздухопловству)

Опис предузетих акција
(подносилац пријаве треба да опише које активности је предузео поводом наведеног догађаја)

ЛИЦА УКЉУЧЕНА У ДОГАЂАЈ

Молимо Вас да унесете информације о лицима која су укључена у наведени догађај.

Пуно име и презиме:

Радна организација:


Пуно име и презиме:

Радна организација:


Пуно име и презиме:

Радна организација:


ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СТЕ ОБАВЕСТИЛИ О ДОГАЂАЈУ

Молимо Вас да унесете информације о другим органима и организацијама које сте обавестили поводом наведеног догађаја.

Назив органа или организације :

Лице које је обавештено :

Датум обавештавања (дд/мм/гггг):

Време обавештавања (чч:мм):


Назив органа или организације :

Лице које је обавештено :

Датум обавештавања (дд/мм/гггг):

Време обавештавања (чч:мм):


Назив органа или организације :

Лице које је обавештено :

Датум обавештавања (дд/мм/гггг):

Време обавештавања (чч:мм):


Молимо Вас да попуните доле наведена поља уколико имате информације да је наведени догађај претходно пријављен Директорату.

Лице које је обавештено :

Датум обавештавања (дд/мм/гггг):

Време обавештавања (чч:мм):

Желим да ме директорат извести о предузетим мерама по пријави ДА НЕ

Унесите код са слике