Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк 
Директорат, у складу са Законом о ваздушном саобраћају, учествује у раду међународних ваздухопловних организација и институција и њихових радних тела и сарађује с надлежним органима других држава. Протеклих десет година интензивно смо радили на унапређењу међународне сарадње коју смо успешно реализовали, а посебно на европским интеграцијама у области ваздухопловства, чему и даље дајемо високи приоритет.
 
Међународне активности се одвијају кроз неколико аспеката:
  1. Учешће у раду међународних ваздухопловних организација у којима је Република Србија пуноправни члан или има статус посматрача и њихових радних тела, у циљу активног праћења кретања у области међународног цивилног ваздухопловства и реaлизације обавеза које проистичу из чланства (ICAO, ECAC, ЕUROCONTROL, EASA);
  2. Сарадња са Европском комисијом, првенствено са Генералним директоратом за мобилност и транспорт ЕК (DG MOVE) и Делегацијом ЕУ у Републици Србији, у циљу праћења примене Мултилатералног споразума о успостављању заједничког европског ваздухопловног подручја (ECAA споразум);
  3. Унапређење билатералне сарадње ради обезбеђивања услова за успостављање нове мреже линија домаћег авио-превозиоца Air Serbia, како за обављање директног саобраћаја, тако и за учешће у другим комерцијалним  аранжманима.

Сарадња са међународним ваздухопловним организацијама
 
Значајан део међународних активности Директората заснован је на чланству Републике Србије у међународним ваздухопловним организацијама и активном учешћу представника Директората у раду тих  организација и агенција, као и на реaлизацији обавеза које проистичу из тог чланства.  Чланство у међународним ваздухопловним организацијама условљава   да систем цивилног ваздухопловства у Републици Србији мора бити уређен у складу са обавезама које управо произлазе из потврђених међународних мултилатералних и билатералних споразума. Међународне организације у којима је Република Србија чланица:
  1. Међународна организација цивилног ваздухопловства (ICAO);
  2. Европска конференција цивилног ваздухопловства (ECAC);
  3. Европска организација за безбедност ваздушне пловидбе (EUROCONTROL).
Република Србија је страна уговорница преко 30  мултилатералних споразума у области цивилног ваздухопловства, од којих су најпознатији Чикашка конвенција из 1944.године, и са њом повезане протоколи  које чине Чикашки ситем регулисања цивилног ваздухопловства, те Монтреалска конвенција из 1999. године којом се регулишу међународни превоз лица, пртљага или робе који се обавља ваздухопловима и накнада штете с тим у вези.
 

Сарадња са Европском унијом у области ваздухопловства и еворпске интеграције
 
Директорат је координатор сарадње са Европском комисијом у области ваздухопловства. Интензвивна сарадња се одвија како на билатералним, тако и мултилатералним основама, а повод за исту представљају Споразум између Србије и Црне Горе и Европске заједнице о одређеним аспектима ваздушног саобраћаја (тзв. Хоризонтални споразум) и Мултилатерални споразум између Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову (у складу са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244 од 10. јуна 1999) о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја (тзв. ECAA споразум.)
 
ECAA споразум је, у име Владе Републике Србије, потписан 29. јуна 2006. године, а Народна скупштина Републике Србије ратификовала га је 13. маја 2009. године.
 
ECAA споразум представља први међународни споразум Републике Србије, као самосталне државе, након распада Државне заједнице Србија и Црна Гора. Република Србија  је овим споразумом преузела обавезу да усагласи домаће прописе са прописима Европске заједнице у областима ваздухопловне безбедности, обезбеђивања у ваздухопловству, управљања ваздушним саобраћајем, руковођења аеродромима, заштите потрошача, либерализације ваздухопловног тржишта, избегавања државне помоћи и заштите животне средине.
 
Напредак у примени Споразума од 2006. године редовно процењује Европска комисија. Потпуна примена, која се очекује у наредних неколико година, довешће до комплетне интеграције нашег ваздухопловног система у ваздухопловни систем Европске уније.
 
Комплексна и интензивна сарадња остварена је са Генаралним директоратом за мобилност и транспорт Европске комисије - DG MOVE, који је задужен за примену и праћење наведених споразума. Сем тога, као национални координатор за примену ECAA споразума, остварујемо сарадњу и са свим министраствима и органима Републике Србије који су, по основу Споразума, задужени за примену истог и координира и програмима техничке помоћи, коју Европска комисија пружа у циљу примене ECAA споразума.
 
Поред тога, интензивно се сарађује са Европском агенцијом за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA) која представља европску агенцију основану са задатком да обезбеди висок и конзистентан ниво ваздухопловне безбедности и заштите животне средине у државама чланицама Европске уније.
 

Европске интеграције
 
Значајан део својих активности Директорат је усмерио на остваривање стратешког циља Републике Србије – приступање Европској унији. При утврђивању приоритет за доношење прописа водило се рачуна о спровођењу Акционог плана за испуњавање препорука Европске комисије садржаних у годишњим извештајима о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција.
 
Посебна пажња посвећена је сарадњи са националним институцијама задуженим за европске интеграције у циљу испуњења обавеза које простичу из ECAA споразума и Споразума о стабилизацији и придруживању, а односе се на област ваздушног саобраћаја.
 
Иницијални корак према европским интеграцијама у области ваздушног саобраћаја представљало је закључивање Споразума између Србије и Црне Горе и Европске заједнице о одређеним аспектима ваздушног саобраћаја (Хоризонтални споразум), који је потписан 2005. године.
 

Билатерална сарадња
 
Директорат остварује сарадњу са надлежним органима за цивилно ваздухоплоство других држава, као и са авио-превозницима и другим ваздухопловним субјектима.
 
Закључивање и извршавање билатералних  споразума о ваздушном саобраћају представља најважнији облик билатералне сарадње Републике Србије у области цивилног ваздухопловства, с обзиром да се тим споразумима установљава правни оквир за обављање ваздушног саобраћаја са државама које нису потписнице ECAA споразума.