Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк 
У оквиру својих надлежности Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије обавља послове који доприносе континуираном јачању безбедности ваздушног саобраћаја:
 
 • Доношење ваздухопловних прописа и првостепених управних аката,
 • Издавање јавних исправа (сертификата, односно  дозвола), и то:
  • Организацијама за обављање јавног авио-превоза и обављање других делатности у ваздушном саобраћају; ваздухопловно-техничким организацијама која обављају послове пројектовања, производње, испитивања која претходе утврђивању типа, одржавања и обезбеђивања континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме;
  • Оператерима аеродрома, хелидрома, летилишта, терена и пружаоцима услуга земаљског опслуживања; пружаоцима услуга у ваздушној пловидби (услуге у ваздушном саобраћају, услуге комуникације, навигације и надзора, ваздухопловно метеоролошке услуге, услуге ваздухопловног информисања и услуге трагања за ваздухопловом и спасавања лица), пружају се услуге узбуњивања у склопу услуга контроле летења и информисања ваздухоплова у лету а не услуге трагања и спасавања
  • Центрима за обуку ваздухопловног особља;
  • Здравственим установама које врше преглед ваздухопловног особља;
  • Организацијама које обављају преглед обезбеђивања на аеродрому;
  • Ваздухопловном особљу;
 • Обављање основне и периодичне провере (одита), ради утврђивања да ли објекат провере испуњава услове за обављање делатности или пружање услуга у ваздухопловству;
 • Вршење инспекцијског надзора над спровођењем Закона о ваздушном саобраћају, подзаконских аката донетих на основу тог закона, међународних аката и прихваћених домаћих и међународних стандарда и препоручене праксе и Закона о основама облигационих и својинско-правних односа у ваздушном саобраћају у делу заштите права путника;
 • Сарадњу с надлежним органима других држава;
 • Издавање потврда о пловидбености ваздухоплова и уверења о регистрацији ваздухоплова;
 • Учествује у припреми Националног програма безбедности у цивилном ваздухопловству;
 • Прописивање услова под којима се успоставља и користи Систем управљања безбедношћу;
 • Давање сагласности ваздухопловним субјектима за успостављање и коришћење Система управљања безбедношћу;
 • Давање сагласности ваздухопловним субјектима на Безбедносну анализу за функционалне промене;
 • Спровођење Нацоналног програм за обезбеђивање у ваздухопловству, Програма за контролу мера обезбеђивања у ваздухопловству и  Програма обуке у области обезбеђивања у ваздухопловству и утврђује мере за заштиту ваздушног саобраћаја од незаконитих радњи;
 • Вођење јавних књига, Регистра ваздухоплова и Евиденције ваздухоплова, регистра аеродрома и регистра ваздухопловног особља;
 • Издавање дозвола за обављање редовног и ванредног јавног авио-превоза, дозвола за транспорт наоружања и војне опреме и опасних материја ваздушним путем;
 • Прописивање које се исправе и књиге морају налазити у ваздухоплову у току лета;
 • Издавање сагласности на услове за пројектовање и изградњу аеродрома, хелиодрома, летелишта и ваздухопловних објеката;
 • Организацију и управљање системом трагања за ваздухопловом и спасавање лица;
 • Управљање квалитетом
 • Обуке у цивилном ваздухопловству