Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк. 
О Директорату
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије (у даљем тексту: Директорат) је јавна агенција надлежна за безбедност и обезбеђивање у цивилном ваздухопловству, над којом оснивачка права врши Влада у име Републике Србије и која, као јавно овлашћење, обавља послове државне управе који су јој законом поверени.
 
Правни положај Директората је дефинисан Законом о ваздушном саобраћају („Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15-др. закон, 83/18 и 9/20).
 
Директорат доноси прописе и првостепене управне акте кад је на то овлашћен овим законом или другим прописом, издаje јавнe исправe и води евиденције за које је овлашћен овим законом или другим прописом, обавља одит (проверу) и инспекцијски надзор над ваздухопловним субјектима, учествује у раду међународних ваздухопловних организација и институција и њихових радних тела, сарађује с надлежним органима других држава и обавља друге послове одређене овим законом или другим прописом.
 
Чланом 265. Закона о ваздушном саобраћају прописано је да, поред других прописа за чије је доношење овлашћен, Директорат доноси и прописе из области ваздухопловства који су садржани у Анексу I Мултилатералног споразума о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја (ECAA споразум).
 
Директорат је национално надзорно тело Републике Србије у ваздушној пловидби, према прописима Европске уније, и као такав издаје сертификат за пружање услуга у ваздушној пловидби и проверава да ли пружаоци услуга у ваздушној пловидби и даље испуњавају услове за пружање услуга.
 
Директорату су одредбама Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају („Службени гласник РСˮ, бр. 87/11 и 66/15), такође, поверени послови надзора над применом одредаба тог закона којима се гарантују одређена права путницима и лицима са инвалидитетом односно са смањеном покретљивошћу и обавештавање тих лица о њиховим правима.

Историја настанка Директората
 
У форми јавне агенције Директорат је основан 2010. године, доношењем поменутог Закона о ваздушном саобраћају.Међутим, пре доношења овог закона, Директорат је имао надлежности које су му биле поверене Одлуком о оснивању Директората цивилног ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе („Сл. гласник РСˮ, број 102/03 и „Службени лист РЦГˮ, број 61/03), коју су у истоветном тексту усвојиле Влада Републике Србије и Влада Републике Црне Горе. Поменутом одлуком Директорат је основан као заједнички орган те две државе.
 
Иступањем Црне Горе из државне заједнице, Влада Републике Србије је донела Одлуку о вршењу оснивачких права у Директорату цивилног ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе („Сл. гласник РСˮ, број 53/06) а потом 2007. године, доношењем посебног Закључка, изменила и назив органа у „Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србијеˮ.