Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 
Vesti sa sajta

EGNOS procedure na aerodromima u Republici Srbiji

Četvrtak, 15.10.2020.
EGNOS procedure na aerodromima u Republici Srbiji

 Na aerodromu „Nikola Tesla“  za pragove RWY 12/30 i aerodromu „Konstantin Veliki“ za prag RWY 29 u primeni su procedure prilaženja bazirane na EGNOS (European Geostationary Navigation Ovarlay Service) SoL servisu. Ova dva aerodroma su među prvim aerodromima u jugoistočnoj Evropi na kojima je EGNOS servis operativan.

Status implementacije EGNOS servisa 

(preuzeto iz EGNOS Bulletin, broj 33 – letnje izdanje za 2020. godinu)

 

EGNOS predstavlja evropski SBAS (Sattelite-based Augmentation System). Sa svoja tri geostacionarna satelita i mrežom referentnih zemaljskih stanica i centara, EGNOS poboljšava tačnost i pouzdanost GNSS informacija. Implementacijom EGNOS servisa omogućeno je da se bez instalacije zemaljske opreme na aerodromima definišu RNP APCH procedure do LPV (Localizer Performance with Vertical Guidance) minimuma od 200 ft, što odgovara minimumu za ILS CAT I operacije.

Evropska komisija je krajem 2016. godine započela projekat korišćenja EGNOS SoL servisa u civilnom vazduhoplovstvu u zemljama van Evropske unije. 

Direktorat civilnog vazduhoplovstava Republike Srbije je inicirao potpisivanje sporazuma  sa GSA (European Global Navigation Satellite Systems Agency),  dao sve neophodne garancije i potvrdio usaglašenost SMATSA doo sa primenjivim SES zahtevima.

Na osnovu navedenog sporazuma između Direktorata i GSA kao nadležnih vazduhoplovnih vlasti, sporazum su potpisali pružaoci usluga ESSP (European Satellite Service Provider) i SMATSA doo, nakon čega je EGNOS signal i formalno postao dostupan korisnicima. 

Radni sporazumi koji su potpisani sa GSA i ESSP bili su prvi potpisani EGNOS radni sporazumi na Balkanu. 

Nakon definisanja operativnog i pravnog okvira za upotrebu EGNOS servisa usledile su aktivnosti SMATSA doo na njegovoj implementaciji: analiza lokacija, izrada RNP APCH procedura do LPV (CAT I) minimuma, bezbednosna procena, validacija sa zemlje i iz vazduha i publikovanje u AIP. 

Publikovane EGNOS procedure u AIP
 
Uspostavljanjem EGNOS SoL servisa na aerodromima u Republici Srbiji omogućen je nastavak aktivnosti na implementaciji APV procedura i realizaciji nacionalnog plana uvođenja PBN.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva će nastaviti sa praćenjem i primenom najnovijih standarda u oblasti vazdušne plovidbe kako bi se omogućila efikasna upotreba vazdušnog prostora (sa stanovišta optimalnog planiranja ruta, redukcije potrošnje goriva i smanjenja buke) uz održavanje zahtevanog nivoa bezbednosti.
 

Nazad na ostale vesti