Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odeljenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link  
Vesti sa sajta

Otpočeli pregovori sa Evropskom zajednicom u oblasti vazdušnog saobraćaja

Nedelja, 20.03.2005.
Evropska komisija – Generalni direktorat za energetiku i saobraćaj je još februara meseca ove godine inicirala pregovore sa zemljama zapadnog Balkana u vezi zaključivanja: 
 
Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Evropske zajednice o određenim aspektima vazdušnog saobraćaja – tzv. Horizontalni sporazum o vazdušnom saobraćaju
 
Multilateralnog sporazuma o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazdušnog prostora , formiranja tzv. “funkcionalnih blokova vazdušnog prostora“ (Functional Air space Block 
 
Posao oko potpisivanja tzv. Horizontaln og sporazum a o vazdušnom saobraćaju kojim se menjaju samo pojedine odredbe bilateralnih sporazuma sa zemljama EU i koji prethodi sledećoj fazi, pregovorima za zaključivanje Multilateralnog sporazuma je parafiran 8. juna u Briselu i potpisivanje se očekuje u narednom periodu, prema predlogu EK. 
 
Pred nama je ogroman posao pregovora za zaključivanje Multilateraln og sporazum a o uspostavljanju »Zajedničkog evropskog vazdušnog prostora« (ECAA - European Common Aviation Area ) gde se kao strane ugovornice pojavljuje EZ , a sa druge strane Republik a Albanije, BiH, Republik a Bugarsk a , Republik a Hrvatsk a , Republik a Irsk a , BJR Makedonij a , Kraljevin a Norvešk a , Srbije i Crne Gore, Republike Rumunije i UNMIK-a sa posebnim statusom koji ne prejudicira konačno rešenje na KiM . Savet EU je decembr a 2004. dao mandat Evropskoj Komisiji da pregovara o multilateralnom sporazumu sa zemljama zapadnog Balkana o proširenju Zajedničkog evropskog vazdušnog prostora na zemlje zapadnog Balkana , a r azlog za davanje ovog mandata je bio da se stvore pretpostavke za uspostavljanje zajedničkog evropskog vazdušnog područja i zajedničkog tržišta vazduhoplovnih usluga koje će pored Evropske zajednice obuhvatiti i njene susede.
 
Nakon zaključivanja i ratifikacije sporazuma biće neophodno obezbediti uslove za neposredn u prime n u propis a , standard a i direktiv a EZ. Rokovi za potpunu primenu ovih mera liberalizacije preciziraće se kroz poseban ugovor o tranzicionom periodu, koji će svaka strana zaključiti sa EZ i čija će primena zavisiti od sposobnosti i dostignutih standarda vazduhoplovne privrede, odnosno postignute harmonizacije kada je regulativa u pitanju.
 
P rva runda pregovora već održana u Briselu 31.03. odnosno 1.04.2005. godine . U okviru plana koji je utvrdila EK , eksperti iz EU su o d 20. do 22. juna 2005. godine boravili u Srbiji i Crnoj Gori kojom prilikom su izvršili ekspertsku analizu, presek stanja u oblasti vazduhoplovstva i uvid u administrativn u infrastruktur u i kapacitet e koji omogućavaju neposrednu primenu propisa EU u oblastima: ekonomsk e regulativ e ( uključujući i regulativu u vezi pristupa tržištu d ržavn e pomoć i i politik e konkurencije ), upravljanja vazdušnim saobraćajem, v azduhoplovn e sigurnost i , vaz duhoplovn e bezbednost i i p olitik e aerodroma .
 
Naredni meseci će biti predviđeni za bilateralne razgovore i pripremu nacrta sporazuma, a multilateralni pregovori su planirani za 12. i 13.decembar 2005. godine, kada se prema predviđanjima EK može očekivati parafiranje sporazuma i njegovo potpisivanje tokom januara 2006. godine.
 

Od realnih mogućnosti naše vazduhoplovne privrede i brzine kojom ćemo se prilagođavati novim uslovima, zavisiće dužina tranzicionog perioda i opstanak na tržištu. 


Nazad na ostale vesti