Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Vesti sa sajta

Brisel, 29. juna 2006. godine

Četvrtak, 29.06.2006.
Zamenik generalnog direktora Direktorata civilnog vayduhoplovstva Dragoljub Trgovčević potpisao je u Briselu Multilateralni sporazum između Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Island, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Kraljevine Norveške, Republike Srbije, Republike Crne Gore, Rumunije i Misije privremene uprave Ujedinjenih Nacija na Kosovu o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ECAA).
 
Proces pregovora oko usaglašavanja ovog sporazuma sa Evropskom zajednicom trajao je više od godinu dana uz učešće državnih organa Srbije, vazduhoplovne privrede i svih subjekata na koje se Sporazum odnosi.
 
Primenom ECAA sporazuma, nakon ratifikacije u Skuštini Republike Srbije obezbediće se poboljšanje sistema upravljanja vazdušnim saobraćajem, uspostavljanje i primena jedinstvenih standarda u oblasti sigurnosti i bezbednosti civilnog vazduhoplovstva, sprovođenje zajedničke politike u oblasti upravljanja aerodromima, neposredna primena evropske vazduhoplovne  regulative, primena  standarda u pogledu zaštite korisnika, zaštite od monopolskog položaja na tržištu, zaštite životne sredine izbegavanje državne pomoći itd.
 
Krajnji cilj je uspostavljanje Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja koje će se zasnivati na slobodnom pristupu tržištu, slobodi osnivanja preduzeća, podjednakim uslovima konkurencije slobodnom pristupu tržištu, kapacitetima vazdušnog saobraćaja, cenama prevoza i slobodnom osnivanju kompanija (na recipročnoj osnovi) kao i potpuna liberalizacija vazdušnog saobraćaja unutar zajedničkog evropskog vazduhoplovnog tržišta.
 
Rokovi za potpunu primenu ovih mera liberalizacije preciziraju se kroz posebne protokole o tranzicionim periodima, koji su pridodati osnovnom sporazumu i koji obuhvataju specifične potrebe svake strane ugovornice, uključujući i sve prelazne aranžmane i rokove za njihovu primenu. Dužina tranzicionih perioda nije precizno definisana, već će se ispunjenost uslova svake strane ugovornice posebno ceniti, od čega će zavisiti prelazak u narednu fazu.
 
Primenom ovog sporazuma nastupiće potpuno nove okolnosti u oblasti vazduhoplovstva i od realnih mogućnosti vazduhoplovne privrede i brzine prilagođavanja novim uslovima, zavisiće dužina trajanja tranzicionih perioda i opstanak na tržištu.
 
Značaj obog sporazuma je i u činjenici da kada on stupi na snagu biće jedan od ključnih elemenata političke i ekonomske integracije regiona Jugoistočne Evrope u EU. 

Nazad na ostale vesti