Od 03. jula 2024. godine zahteve za letove bespilotnih vazduhoplova podnositi na uas@cad.gov.rs  Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Državni akcioni plan za smanjenje emisija CO2 u vazdušnom saobraćaju
 
Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO) pokrenula je 2010. godine inicijativu pod nazivom Državni akcioni plan za smanjenje emisija CO2 u vazdušnom saobraćaju (State Action Plan), kojom je iskazana namera za preduzimanje akcija za smanjenje emisija ugljen-dioksida iz vazdušnog saobraćaja. 
 
U ovom dokumentu definišu se planovi i programi jedne države za smanjenje emisija štetnih gasova u vazdušnom saobraćaju. Akcioni plan piše se na dobrovoljnoj osnovi i predaje se Međunarodnoj organizaciji civilnog vazduhoplovstva – ICAO, koja ima zadatak da podatke iz svih akcionih planova iskoristi za ispunjavanje ciljeva sadržanih u Rezolucijama A37-19, A38-18 i A39-2. 
Republika Srbija je svoj prvi Akcioni plan dostavila 2012. godine, čineći to među prvih 30 država na svetu.
Najnovija verzija Akcionog plana Republike Srbije, može se naći na linku:  
 
CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation)
 
Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO) je na 39. sednici Generalne skupštine 2016. godine, usvojila Rezoluciju kojom je uspostavljena prva globalna šema za smanjenje emisija CO2 u civilnom vazduhoplovstvu – CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). 
 
Iste godine, generalni direktori civilnih vazduhoplovnih vlasti država članica ECAC (Evropska konferencija civilnog vazduhoplovstva), potpisali su Bratislavsku deklaraciju 2016. godine, kojom je istaknuta namera evropskih država da učestvuju u šemi CORSIA od samog početka. Među državama potpisnicama Bratislavske deklaracije bila je i Republika Srbija, koja je tada zvanično objavila svoje dobrovoljno učešće u CORSIA šemi. 
 
Projekat CORSIA se sprovodi kroz sledeće faze:
1. Pilot faza – od 2021. do 2023. godine;
2. Prva faza – od 2023. do 2026. godine;
3. Druga faza – od 2027. do 2035. godine.
Više informacija o šemi CORSIA i o načinu njenog funkcionisanja, može se naći na linku
 
Učešće Direktorata u evropskoj radnoj grupi za vazduhoplovstvo i životnu sredinu (EAEG)
 
Predstavnici Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije su aktivni članovi proširene evropske radne grupe ECAC-a za avijaciju i životnu sredinu (European Aviation and Environment Group) čiji su osnovni ciljevi podrška državama članicama u primeni Bratislavske deklaracije, evropski doprinos šemi CORSIA, evropski doprinos radu CAEP (Committee on Aviation Environmental Protection), kao i podrška državama članicama ECAC u izradi Akcionih planova za redukciju emisija CO2 u vazdušnom saobraćaju. 
 
Zakon o klimatskim promenama
 
Zakon o klimatskim promenama kojim je uspostavljen sistem za smanjenje emisije gasova staklene bašte u Republici Srbiji, stupio je na snagu u martu 2021. godine. Zakon ispunjava obaveze iz Okvirne konvencije UN i Pariskog sporazuma i usklađuje domaće zakonodavstvo sa regulativom Evropske unije. U skladu sa zakonom, avio operateri su u obavezi da vrše monitoring štetnih gasova koje njihovi vazduhoplovi emituju, i da verifikovan izveštaj o tim podacima dostavljaju nadležnom organu. Kompletan Zakon se može naći na linku