Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 

2022

 1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovno-tehničkog osoblja kontrole letenja(„Službeni glasnik RSˮ, broj 46/22);
 2. Pravilnik o utvrđivanju uticaja objekata,instalacija i uređaja na rad radio-uređaja koji se koriste u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RSˮ, broj 41/22);
 3. Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o pravilima letenja i pružanju usluga kontrole letenja, uzbunjivanja i informisanja vazduhoplova u letu („Službeni glasnik RSˮ, broj 10/22);

2021

 1. Pravilnik o utvrđivanju i obeležavanju prepreka u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ, broj 39/21);
 2. Pravilnik o utvrđivanju zahteva za razmak između govornih kanala vazduh-zemlja („Službeni glasnik RSˮ, broj 102/21);
 3. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RSˮ, broj 118/21);
 4. Pravilnik o utvrđivanju pravila za upravljanje protokom vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 93/21);
 5. Pravilnik o utvrđivanju pravila za sprovođenje funkcija mreže upravljanja vazdušnim saobraćajem (ATM) („Službeni glasnik PC”, broj 87/21);
 6. Pravilnik o utvrđivanju zahteva za korišćenje vazdušnog prostora i operativnim procedurama u vezi sa navigacijom zasnovanom na mogućnostima vazduhoplova  („Službeni glasnik RSˮ, broj 68/21);
 7. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vazduhoplovnom informisanju („Službeni glasnik RSˮ, broj 61/21);
 8. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/21);

2020

 1. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Upisnika vazduhoplovnog osoblja ("Službeni glasnik RS", broj 12/20);
 2. Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima ("Službeni glasnik RS", broj 1/20);
 3. Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RS", broj 26/20154/20 i 24/21);
 4. Pravilnik o pravilima letenja i pružanju usluga kontrole letenja, uzbunjivanja i informisanja vazduhoplova u letu („Službeni glasnik RSˮ, br. 142/20 i 10/22) - nezvanični prečišćeni tekst;
 5. Pravilnik o zajedničkim pravilima Evropske unije u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Agencije Evropske unije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 154/20); Napomena: primenjuje se od 1. januara 2023. godine.
 6. Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RSˮ, broj 154/20);
 7. Pravilnik o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RSˮ, broj 142/20);
 8. Pravilnik o vazduhoplovnom informisanju („Službeni glasnik RSˮ, broj 142/20 i 61/21)     
  Katalog podataka (srpski) 
  Katalog podataka (engleski)
  Katalog podataka na srpskom jeziku sadrži odstupanja za Republiku Srbiju u odnosu na preporuke ICAO, koja su obeležena crvenom bojom, i iz tog razloga  predstavlja merodavan dokument. Ako postoje nedoumice u vezi sa prevodom pojedinih izraza, može se pogledati kako oni glase u Katalogu podataka na engleskom jeziku, koji je preuzet iz ICAO Dokumenta 10066 PANS-AIM
 9. Naredba o određivanju uslovno zabranjenih zona LY R10 Uvac, LY R11 Trešnjica i LY R12 Mileševska („Službeni glasnik RS", broj 128/20) - Napomena: stupa na snagu 3. novembra 2020. godine;
 10. Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o upravljanju vazdušnim prostorom („Službeni glasnik RS", broj 120/20);
 11. Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima ("Službeni glasnik RS", broj 1/20)

2019

 1. Pravilnik o izmeni Pravilnika o obrascu službene legitimacije proverivača Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS", broj 13/19);
 2. Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o obrascu službene legitimacije vazduhoplovnog inspektora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS", broj 13/19);
 3. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o istraživanju udesa i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 50/19);
 4. Pravilnik o izmenama Pravilnika o merilima za obračun i određivanje visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RS“,broj 55/19);
 5. Uredba o upravljanju vazdušnim prostorom ("Službeni glasnik RS", br. 86/19) - ATM/ASM
 6. Pravilnik o izmeni Pravilnika o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija za Jedinstveno evropsko nebo ("Službeni glasnik RS", broj 78/19);
 7. Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora („Službeni glasnik RS“, broj 62/19) - ATM/ASM
 8. Pravilnik o procedurama instrumentalnog letenja(„Službeni glasnik RS“, broj 57/19) - ATM/PANS
 9. Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o zahtevima za procedure koje se odnose na planove leta u predpoletnoj fazi („Službeni glasnik RS“, broj 22/19);

2018

 1. Pravilnik o informacijama koje se dostavljaju pre uspostavljanja i izmene funkcionalnog bloka vazdušnog prostora („Službeni glasnik RS“, broj 1/18) - Uredba Komisije (EU) br. 176/2011 od 24.02.2011

2017

 1. Uredba o sastavu i načinu rada Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta („Službeni glasnik RS“, broj 108/17) - ATM/ASM
 2. Pravilnik o utvrđivanju pravila za upravljanje protokom vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 104/17) - ATM/ASM
 3. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 104/17);
 4. Pravilnik o imenama i dopuni Pravilnika o zahtevima za procedure koje se odnose na planove leta u predpoletnoj fazi ("Službeni glasnik RS", broj 87/17);
 5. Pravilnik o izmenama Pravilnika o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, broj 71/17);
 6. Pravilnik o potvrdama o obučenosti vazduhoplovno-meteorološkog osoblja i centrima za obuku („Službeni glasnik RS", broj 43/17) - (ICAO Aneks 3)
 7. Pravilnik o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija za Jedinstveno evropsko nebo ("Službeni glasnik RS", broj 99/17 78/19);
 8. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovno-tehničkog osoblja kontrole letenja („Službeni glasnik RS“, broj 25/17);

2016

 1. Pravilnik o izmenama Pravilnika o zahtevima za primenu protokola za prenos poruka o letu ( „Službeni glasnik RS", broj 67/16 );
 2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, broj 18/16);
 3. Naredba o određivanju uslovno zabranjene zone LY R8 Beograd i uslovima za odvijanje letenja u uslovno zabranjenoj zoni LY R8 Beograd („Službeni glasnik RS“, br. 47/16 i 48/16-ispravka) - ATM/ASM;
 4. Pravilnik o utvrđivanju zahteva koji se odnose na performanse i interoperabilnost nadzora za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RS, broj 55/16) - (1207/2011).

2015

 1. Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, br. 83/1518/16 i 71/17) - Uredba (EU) br. 2015/340;
 2. Pravilnik o utvrđivanju uslova za usaglašenu dodelu i upotrebu Mode S upitnih kodova za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RS“, broj 96/15) - Uredba (EU) br. 262/2009;
 3. Pravilnik o utvrđivanju zahteva koji se odnose na identifikaciju vazduhoplova u okviru nadzora za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RS“, broj 108/15) - (1206/2011).

2014

 1. Pravilnik o radnom vremenu kontrolora letenja na operativnom radnom mestu („Službeni glasnik RS“, broj 33/14);
 2. Pravilnik o uslovima za izdavanje potvrde za postavljanje objekata, instalacija ili uređaja koji emituju ili reflektuju radio-zračenje („Službeni glasnik RS", broj 122/14);

2013

 1. Uredba o klasama vazdušnog prostora Republike Srbije i uslovima za njihovo korišćenje („Službeni glasnik RS“, broj 106/13) - ATM/ASM;
 2. Odluka o obrazovanju Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta („Službeni glasnik RS“, broj 106/13) - ATM/ASM.

2012

 1. Pravilnik o preuzimanju evropskih propisa o uspostavljanju Zajedničkog preduzeća za razvoj nove generacije Evropskog sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem (SESAR) („Službeni glasnik RS“, broj 23/12);
 2. Pravilnik o osmotrenim meteorološkim podacima za izradu vazduhoplovnih aerodromskih klimatoloških informacija („Službeni glasnik RS“, broj 54/12) - (ICAO Aneks 3);
 3. Pravilnik o zahtevima za primenu protokola za prenos poruka o letu („Službeni glasnik RS“, br. 54/12 i 67/16) - (633/2007);
 4. Pravilnik o zahtevima za automatske sisteme za razmenu podataka o letu („Službeni glasnik RS“, broj 23/12) - (1032/2006);
 5. Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, br. 23/12 i 104/17);
 6. Pravilnik o zahtevima za procedure koje se odnose na planove leta u predpoletnoj fazi („Službeni glasnik RS“, br. 23/12 , 87/17 i 22/19) - (1033/2006);
 7. Pravilnik o utvrđivanju zahteva za razmak govornih kanala vazduh-zemlja („Službeni glasnik RS“, broj 54/12) - (1265/2007).