Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 
Dobrovoljno prijavljivanje događaja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu ili potencijalnog narušavanja obezbeđivanja
 
Prijavite događaj za koji smatrate da predstavlja potencijalnu opasnost ili ugrožavanje obezbeđivanja u vazduhoplovstvu (aviation security).
 
Pomozite da se prepoznaju potencijalne opasnosti i unapredi obezbeđivanje u vazduhoplovstvu (aviation security). 
 

Napomena: Kada podnosilac prijave zahteva od Direktorata obaveštavanje o preduzetim merama povodom prijave sva polja koja su označena * se moraju odgovarajuće popuniti.  

PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE

Puno ime i prezime *:

Funkcija *:

Radna organizacija:

Telefon:

E-mail:

Adresa prebivališta:

Država:

Napomena: Istraživanje i otkrivanje uzroka opasnosti ili ugrožavanja obezbeđivanja u vazduhoplovstvu ima za cilj unapređenje sistema obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.

Sve informacije o podnosiocu prijave smatraju se poverljivim i sa njima će se postupati u skladu sa domaćim propisima koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti. Prikupljene informacije neće biti prosleđene drugom licu, osim na zahtev pravosudnih organa Republike Srbije.

Svako davanje netačnih informacija koje mogu imati za posledicu ugrožavanje bezbednosti vazdušnog saobraćaja ili upućivanje pretnji, biće sankcionisano u skladu sa domaćim propisima.

DETALJI O DAGAĐAJU

Datum događaja (dd/mm/gggg) *:

Vreme događaja (čč:mm) *:

Lokacija događaja (ime aerodroma ili druge lokacija) *:

Zona na aerodromu:

Broj terminala:

KATEGORIZACIJA DOGAĐAJA U VEZI OBEZBEĐIVANjA U VAZDUHOPLOVSTVU

Molimo Vas da izaberete kategoriju događaja u vezi obezbeđivanja u vazduhoplovstvu (aviation security) sa dole navedene liste koja na najbolji način opisuje događaj koji Vi prijavljujete.

Dole navedena lista događaja, raspoređenih po kategorijama u zavisnosti na koju se oblast primarno odnose, treba da se koristi samo kao vodič prilikom prijave događaja. Lista nije konačna i može se dogoditi događaj koji se ne može svrstati u neku od dole navedenih kategorija.

Kategorije događaja:
Vazduhoplov
Proboj mera / Neovlašćeni pristup
Kriminalna aktivnost
Ponašanje u javnosti
Pregled obezbeđivanja
Osoblje / Procedure obezbeđivanja
Sumnjivi predmeti
Pretnje
Elektronske (cyber) pretnje
Ostali događaji (molimo Vas precizirajte)

OPIS OPASNOSTI ILI POTENCIJALNO UGROŽAVANjE OBEZBEĐIVANjA U VAZDUHOPLOVSTVU

Opis događaja:
(podnosilac prijave treba ukratko da opiše opasnost ili potencijalno ugrožavanje obezbeđivanja u vazduhoplovstvu)

Opis preduzetih akcija
(podnosilac prijave treba da opiše koje aktivnosti je preduzeo povodom navedenog događaja)

LICA UKLjUČENA U DOGAĐAJ

Molimo Vas da unesete informacije o licima koja su uključena u navedeni događaj.

Puno ime i prezime:

Radna organizacija:


Puno ime i prezime:

Radna organizacija:


Puno ime i prezime:

Radna organizacija:


ORGANI I ORGANIZACIJE KOJE STE OBAVESTILI O DOGAĐAJU

Molimo Vas da unesete informacije o drugim organima i organizacijama koje ste obavestili povodom navedenog događaja.

Naziv organa ili organizacije:

Lice koje je obavešteno:

Datum obaveštavanja (dd/mm/gggg):

Vreme obaveštavanja (čč:mm):


Naziv organa ili organizacije:

Lice koje je obavešteno:

Datum obaveštavanja (dd/mm/gggg):

Vreme obaveštavanja (čč:mm):


Naziv organa ili organizacije:

Lice koje je obavešteno:

Datum obaveštavanja (dd/mm/gggg):

Vreme obaveštavanja (čč:mm):


Molimo Vas da popunite dole navedena polja ukoliko imate informacije da je navedeni događaj prethodno prijavljen Direktoratu.

Lice koje je obavešteno:

Datum obaveštavanja (dd/mm/gggg):

Vreme obaveštavanja (čč:mm):

Želim da me direktorat izvesti o preduzetim merama po prijavi DA NE

Unesite kod sa slike