Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 
Direktorat, u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju, učestvuje u radu međunarodnih vazduhoplovnih organizacija i institucija i njihovih radnih tela i sarađuje s nadležnim organima drugih država. Proteklih deset godina intenzivno smo radili na unapređenju međunarodne saradnje koju smo uspešno realizovali, a posebno na evropskim integracijama u oblasti vazduhoplovstva, čemu i dalje dajemo visoki prioritet.
 
Međunarodne aktivnosti se odvijaju kroz nekoliko aspekata:
  1. Učešće u radu međunarodnih vazduhoplovnih organizacija u kojima je Republika Srbija punopravni član ili ima status posmatrača i njihovih radnih tela, u cilju aktivnog praćenja kretanja u oblasti međunarodnog civilnog vazduhoplovstva i realizacije obaveza koje proističu iz članstva (ICAO, ECAC, EUROCONTROL, EASA);
  2. Saradnja sa Evropskom komisijom, prvenstveno sa Generalnim direktoratom za mobilnost i transport EK (DG MOVE) i Delegacijom EU u Republici Srbiji, u cilju praćenja primene Multilateralnog sporazuma o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ECAA sporazum);
  3. Unapređenje bilateralne saradnje radi obezbeđivanja uslova za uspostavljanje nove mreže linija domaćeg avio-prevozioca Air Serbia, kako za obavljanje direktnog saobraćaja, tako i za učešće u drugim komercijalnim  aranžmanima.

Saradnja sa međunarodnim vazduhoplovnim organizacijama
 
Značajan deo međunarodnih aktivnosti Direktorata zasnovan je na članstvu Republike Srbije u međunarodnim vazduhoplovnim organizacijama i aktivnom učešću predstavnika Direktorata u radu tih  organizacija i agencija, kao i na realizaciji obaveza koje proističu iz tog članstva.  Članstvo u međunarodnim vazduhoplovnim organizacijama uslovljava   da sistem civilnog vazduhoplovstva u Republici Srbiji mora biti uređen u skladu sa obavezama koje upravo proizlaze iz potvrđenih međunarodnih multilateralnih i bilateralnih sporazuma. Međunarodne organizacije u kojima je Republika Srbija članica:
  1. Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO);
  2. Evropska konferencija civilnog vazduhoplovstva (ECAC);
  3. Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL).
Republika Srbija je strana ugovornica preko 30  multilateralnih sporazuma u oblasti civilnog vazduhoplovstva, od kojih su najpoznatiji Čikaška konvencija iz 1944.godine, i sa njom povezane protokoli  koje čine Čikaški sitem regulisanja civilnog vazduhoplovstva, te Montrealska konvencija iz 1999. godine kojom se regulišu međunarodni prevoz lica, prtljaga ili robe koji se obavlja vazduhoplovima i naknada štete s tim u vezi.
 

Saradnja sa Evropskom unijom u oblasti vazduhoplovstva i evorpske integracije
 
Direktorat je koordinator saradnje sa Evropskom komisijom u oblasti vazduhoplovstva. Intenzvivna saradnja se odvija kako na bilateralnim, tako i multilateralnim osnovama, a povod za istu predstavljaju Sporazum između Srbije i Crne Gore i Evropske zajednice o određenim aspektima vazdušnog saobraćaja (tzv. Horizontalni sporazum) i Multilateralni sporazum između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 od 10. juna 1999) o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (tzv. ECAA sporazum.)
 
ECAA sporazum je, u ime Vlade Republike Srbije, potpisan 29. juna 2006. godine, a Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala ga je 13. maja 2009. godine.
 
ECAA sporazum predstavlja prvi međunarodni sporazum Republike Srbije, kao samostalne države, nakon raspada Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Republika Srbija  je ovim sporazumom preuzela obavezu da usaglasi domaće propise sa propisima Evropske zajednice u oblastima vazduhoplovne bezbednosti, obezbeđivanja u vazduhoplovstvu, upravljanja vazdušnim saobraćajem, rukovođenja aerodromima, zaštite potrošača, liberalizacije vazduhoplovnog tržišta, izbegavanja državne pomoći i zaštite životne sredine.
 
Napredak u primeni Sporazuma od 2006. godine redovno procenjuje Evropska komisija. Potpuna primena, koja se očekuje u narednih nekoliko godina, dovešće do kompletne integracije našeg vazduhoplovnog sistema u vazduhoplovni sistem Evropske unije.
 
Kompleksna i intenzivna saradnja ostvarena je sa Genaralnim direktoratom za mobilnost i transport Evropske komisije - DG MOVE, koji je zadužen za primenu i praćenje navedenih sporazuma. Sem toga, kao nacionalni koordinator za primenu ECAA sporazuma, ostvarujemo saradnju i sa svim ministrastvima i organima Republike Srbije koji su, po osnovu Sporazuma, zaduženi za primenu istog i koordinira i programima tehničke pomoći, koju Evropska komisija pruža u cilju primene ECAA sporazuma.
 
Pored toga, intenzivno se sarađuje sa Evropskom agencijom za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA) koja predstavlja evropsku agenciju osnovanu sa zadatkom da obezbedi visok i konzistentan nivo vazduhoplovne bezbednosti i zaštite životne sredine u državama članicama Evropske unije.
 

Evropske integracije
 
Značajan deo svojih aktivnosti Direktorat je usmerio na ostvarivanje strateškog cilja Republike Srbije – pristupanje Evropskoj uniji. Pri utvrđivanju prioritet za donošenje propisa vodilo se računa o sprovođenju Akcionog plana za ispunjavanje preporuka Evropske komisije sadržanih u godišnjim izveštajima o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija.
 
Posebna pažnja posvećena je saradnji sa nacionalnim institucijama zaduženim za evropske integracije u cilju ispunjenja obaveza koje prostiču iz ECAA sporazuma i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a odnose se na oblast vazdušnog saobraćaja.
 
Inicijalni korak prema evropskim integracijama u oblasti vazdušnog saobraćaja predstavljalo je zaključivanje Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Evropske zajednice o određenim aspektima vazdušnog saobraćaja (Horizontalni sporazum), koji je potpisan 2005. godine.
 

Bilateralna saradnja
 
Direktorat ostvaruje saradnju sa nadležnim organima za civilno vazduhoplostvo drugih država, kao i sa avio-prevoznicima i drugim vazduhoplovnim subjektima.
 
Zaključivanje i izvršavanje bilateralnih  sporazuma o vazdušnom saobraćaju predstavlja najvažniji oblik bilateralne saradnje Republike Srbije u oblasti civilnog vazduhoplovstva, s obzirom da se tim sporazumima ustanovljava pravni okvir za obavljanje vazdušnog saobraćaja sa državama koje nisu potpisnice ECAA sporazuma.