Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   
Letačko osoblje i kontrolori letenja stiču svoja prava na osnovu letačke dozvole, dozvole kontrolora letenja i lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti.
 
Imalac lekarskog uverenja mora biti mentalno i fizički sposoban da bezbedno obavlja dužnost na osnovu odgovarajuće dozvole.
 
Podnosilac zahteva za lekarsko uverenje mora obaviti vazduhoplovno-medicinski pregled i ispuniti medicinske kriterijume predviđene važećom regulativom.
 
Lekarska uverenja za letačko osoblje se izdaju, obnavljaju i produžavaju u skladu sa Pravilnikom o dozvolama, centrima za obuku i zdravstvenoj sposobnosti letačkog osoblja ("Službeni glasnik RS", broj 60/19).
 
Klase lekarskih uverenja letačkog osoblja :

Za produženje važećeg lekarskog uverenja, lekarski pregled može biti sproveden 45 dana pre isteka važnosti uverenja i u tom slučaju se period važnosti novog uverenja računa od datuma isteka važnosti prethodnog lekarskog uverenja.