Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 

Obrasci

 1. DCV-OVDA-OB-001(ATCO) - Zahtev za izdavanje/produženje/obnovu dozvole (studenta) kontrolora letenja (ATCO), ovlašćenja, dodatnih i posebnih ovlašćenja;
 2. DCV-OVDA-OB-002(ATCO) - Zahtev za izdavanje duplikata dozvole kontrolora letenja/studenta kontrolora letenja;
 3. DCV-OVDA-OB-50 - Zahtev za zamenu obrasca dozvole/sertifikata/autorizacije;
 4. DCV-KL-OB-006 - Zahtev za priznavanje i zamenu dozvola i priznavanje obuka;
 5. DCV-KL-OB-043 - Zahtev za izdavanje privremene autorizacije OJTI, ASSE;
 6. Zahtev za isplatu naknade za sprovedenu procenu stručnosti kontrolora letenja.

Procedure

 1. Procedura izdavanja privremene autorizacije OJT instruktora ili procenjivača;
 2. Procedura podnošenja prigovora i žalbe;
 3. Procedura priznavanja i zamene dozvola studenta (kontrolora letenja) i priznavanja obuka;
 4. Procedura za izdavanje/produženje/obnovu dozvole (studenta) kontrolora letenja (ATSO), ovlašćenja, dodatnih i posebnih ovlašćenja;
 5. Procedura za suspenziju korišćenja i stavljanja van snage dozvole, ovlašćenja u dozvoli vazduhoplovnog osoblja i autorizacija/sertifikata.

Uputstva

 1. Uputstvo o izdavanju dozvole studenta kontrolora letenja, kontrolora letenja i upravni postupak.

EU propisi

 1. Uredba (EZ) br. 216/2008 Evropskog parlamenta i Saveta od 20. februara 2008. o zajedničkim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i uspostavljanju Evropske agencije za vazduhoplovnu bezbednost, koja poništava Direktivu Saveta  91/670/EEZ, Uredbu (EK) br 1592/2002 i Direktivu 2004/36/EC;
 2. Uredba (EZ) br 1108/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. oktobra 2009. koja menja i dopunjava Uredbu (EZ) br 216/2008 u oblasti aerodroma, upravljanja vazdušnim saobraćajem i usluga u vazdušnoj plovidbi i poništava Direktivu  2006/23/EZ;
 3. Uredba Komisije (EU) br. 2015/340 od 20. februara 2015. godine o utvrđivanju tehničkih zahteva i upravnih postupaka koji se odnose na dozvole kontrolora letenja i sertifikate u skladu sa Uredbom (EZ) br. 216/2008 Evropskog parlamenta i Saveta, o izmenama i dopunama Sprovedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 i prestanku važenja Uredbe Komisije (EU) br. 805/2011;
 4. Pravila jednostavnog pristupa za licenciranje kontrolora letenja i sertifikaciju (Uredba (EU) 2015/340) dec. 2019. (Amandmani 1,2,3).

EASA Amandmani

 1. Deo ATCO - AMC/GM - Amandman 1 (Odluka 2015/015/R, Primena 3/7/15);
 2. Deo ATCO.AR - AMC/GM - Amandman 1 (Odluka 2015/015/R, Primena 3/7/15);
 3. Deo ATCO.OR - AMC/GM - Amandman 1 (Odluka 2015/015/R, Primena 3/7/15);
 4. AMC&GM na Deo ATCO - Izdanje 1, Amandman 2 (Odluka 2019/004/R, Primena 20/2/19);
 5. AMC na Deo ATCO - Izdanje 1, Amandman 3 (Odluka 2019/023/R, Primena 2/1/20).

Pravilnici

 1. Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 23/12);
 2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 104/17);
 3. Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, broj 83/15);
 4. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima ("Službeni glasnik RS", br. 18/16);
 5. Pravilnik o izmenama Pravilnika o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima ("Službeni glasnik RS", br. 71/17).