Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 

Istorijat vazduhoplovnih vlasti u Srbiji

Kraljevina Srbija je bila jedna od prvih država koja je postavila pravni okvir za oblast civilnog vazduhoplovstva,  usvojivši 21. februara 1913. godine „Uredbu o sabraćajnim spravama koje se kreću  po vazduhu“. Nekoliko meseci kasnije, sličan  propis donesen je i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca bila je jedna od prvih deset potpisnica  „Međunarodne konvencije za regulisanje vazdušne plovidbe“, usvojene u Parizu, oktobra 1919. godine.

U vreme između dva svetska rata,  civilna vazduhoplovna vlast u Srbiji je funkcionisala u okviru posebnog odeljenja  pri  Komandi vojnog vazduhoplovstva.

Posle Drugog svetskog rata, početkom 1946. godine, osnovana je Uprava civilnog vazdušnog saobraćaja  koja je od januara 1947. godine bila u sastavu Ministarstva saobraćaja. Nešto kasnije, pod izmenjenim nazivom - Savezna uprava za civilnu vazdušnu plovidbu, civilna vazduhoplovna vlast je funkcionisala samostalno sve do 1978. godine, kada je uključena u Savezno ministarstvo za saobraćaj i podeljena u tri sektora:

  • Sektor za vazdušni saobraćaj
  • Savezni vazduhoplovni inspektorat
  • Savezna uprava za kontrolu letenja

Nakon stvaranja Državne zajednice Srbija i Crna Gora, tokom 2003. godine, pripremana je  reorganizacija vazduhoplovne vlasti radi usklađivanja sa standardima međunarodnih   vazduhoplovnih organizacija i zahtevima  evropske prakse.Težnja je bila da se stvori kompetentna i  efikasna vazduhoplovna vlast koja će pravno uređivati oblast civilnog vazduhoplovstva i  očuvati sigurno i bezbedno obavljanje civilnog vazdušnog saobraćaja.

Osnovne karakteristike moderne  vazduhoplovne vlasti su objedinjavanje regulatornih i nadzornih funkcija države u stručan i finansijski nezavisan organ kao i razdvajanje pružaoca usluga u vazdušnom saobraćaju od regulatornog i nadzornog tela.

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike  Crne Gore formirale su Direktorat civilnog  vazduhoplovstva države  Srbije i države Crne  Gore, koji je počeo sa radom 1. januara 2004. godine. Istovremeno, za poslove upravljanja vazdušnim saobraćajem, formirano je preduzeće Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

Nakon raspada Državne zajednice Srbija i Crna Gora, Skupština Republike Srbije donela je  5. juna 2006. godine Odluku o nasleđivanju međunarodno pravnog subjektiviteta Srbije i Crne Gore. Na osnovu odluke Vlade, Republika Srbija je preuzela vršenje osnivačkih prava u Direktoratu.


Pioniri vazduhoplovstva u Srbiji

Dr Vladimir Aleksić (1872-1911)

Naš prvi entuzijasta koji je 17. oktobra 1909. godine uspeo da se vine u nebo letelicom koju je sam projektovao-dvokrilnom jedrilicom, koja je izbacivana pomoću gumenog užeta.

Ivan Sarić (1876-1966)

Jedan od pionira među srpskim vazduhoplovcima. Samouki konstruktor koji je konstruisao i upravljao svojim prvim vazduhoplovom “Sarić 1” 1910. godine. Kao pogonsku snagu za ovaj vazduhoplov Sarić je koristio motor od 24 KS sa 3 cilindra. Zadovoljan rezultatima koje je postigao, Ivan Sarić je organizovao prvi javni let 16.oktobra 1910. godine, koji je posmatralo sedam hiljada ljudi.Početkom 1911. godine, Sarić je unapredio svoj vazduhoplov i nazvao ga ‘ Sarić 2 '.


Prvi Zakon o vazdušnom saobraćaju 

Kraljevina Srbija je bila među prvim evropskom državama koja je postavila pravni okvir za oblast civilnog vazduhoplovstva, proglašenjem Uredbe o saobraćajnim spravama, koje se kreću po vazduhu, od 21 februara 1913. godine, nekoliko meseci pre donošenja sličnog propisa u Sjedinjenim Američkim Državama. Uredbu o saobraćajnim spravama koje se kreću po vazduhu možete pogledati OVDE