Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   
O Direktoratu
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (u daljem tekstu: Direktorat) je javna agencija nadležna za bezbednost i obezbeđivanje u civilnom vazduhoplovstvu, nad kojom osnivačka prava vrši Vlada u ime Republike Srbije i koja, kao javno ovlašćenje, obavlja poslove državne uprave koji su joj zakonom povereni.
 
Pravni položaj Direktorata je definisan Zakonom o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15-dr. zakon, 83/18 i 9/20).
 
Direktorat donosi propise i prvostepene upravne akte kad je na to ovlašćen ovim zakonom ili drugim propisom, izdaje javne isprave i vodi evidencije za koje je ovlašćen ovim zakonom ili drugim propisom, obavlja odit (proveru) i inspekcijski nadzor nad vazduhoplovnim subjektima, učestvuje u radu međunarodnih vazduhoplovnih organizacija i institucija i njihovih radnih tela, sarađuje s nadležnim organima drugih država i obavlja druge poslove određene ovim zakonom ili drugim propisom.
 
Članom 265. Zakona o vazdušnom saobraćaju propisano je da, pored drugih propisa za čije je donošenje ovlašćen, Direktorat donosi i propise iz oblasti vazduhoplovstva koji su sadržani u Aneksu I Multilateralnog sporazuma o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ECAA sporazum).
 
Direktorat je nacionalno nadzorno telo Republike Srbije u vazdušnoj plovidbi, prema propisima Evropske unije, i kao takav izdaje sertifikat za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi i proverava da li pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi i dalje ispunjavaju uslove za pružanje usluga.
 
Direktoratu su odredbama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ, br. 87/11 i 66/15), takođe, povereni poslovi nadzora nad primenom odredaba tog zakona kojima se garantuju određena prava putnicima i licima sa invaliditetom odnosno sa smanjenom pokretljivošću i obaveštavanje tih lica o njihovim pravima.

Istorija nastanka Direktorata
 
U formi javne agencije Direktorat je osnovan 2010. godine, donošenjem pomenutog Zakona o vazdušnom saobraćaju.Međutim, pre donošenja ovog zakona, Direktorat je imao nadležnosti koje su mu bile poverene Odlukom o osnivanju Direktorata civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore („Sl. glasnik RSˮ, broj 102/03 i „Službeni list RCGˮ, broj 61/03), koju su u istovetnom tekstu usvojile Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Crne Gore. Pomenutom odlukom Direktorat je osnovan kao zajednički organ te dve države.
 
Istupanjem Crne Gore iz državne zajednice, Vlada Republike Srbije je donela Odluku o vršenju osnivačkih prava u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore („Sl. glasnik RSˮ, broj 53/06) a potom 2007. godine, donošenjem posebnog Zaključka, izmenila i naziv organa u „Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbijeˮ.