Od 03. jula 2024. godine zahteve za letove bespilotnih vazduhoplova podnositi na uas@cad.gov.rs  Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
O Direktoratu
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (u daljem tekstu: Direktorat) je javna agencija nadležna za bezbednost i obezbeđivanje u civilnom vazduhoplovstvu, nad kojom osnivačka prava vrši Vlada u ime Republike Srbije i koja, kao javno ovlašćenje, obavlja poslove državne uprave koji su joj zakonom povereni.
 
Pravni položaj Direktorata je definisan Zakonom o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15-dr. zakon, 83/18 i 9/20).
 
Direktorat donosi propise i prvostepene upravne akte kad je na to ovlašćen ovim zakonom ili drugim propisom, izdaje javne isprave i vodi evidencije za koje je ovlašćen ovim zakonom ili drugim propisom, obavlja odit (proveru) i inspekcijski nadzor nad vazduhoplovnim subjektima, učestvuje u radu međunarodnih vazduhoplovnih organizacija i institucija i njihovih radnih tela, sarađuje s nadležnim organima drugih država i obavlja druge poslove određene ovim zakonom ili drugim propisom.
 
Članom 265. Zakona o vazdušnom saobraćaju propisano je da, pored drugih propisa za čije je donošenje ovlašćen, Direktorat donosi i propise iz oblasti vazduhoplovstva koji su sadržani u Aneksu I Multilateralnog sporazuma o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ECAA sporazum).
 
Direktorat je nacionalno nadzorno telo Republike Srbije u vazdušnoj plovidbi, prema propisima Evropske unije, i kao takav izdaje sertifikat za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi i proverava da li pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi i dalje ispunjavaju uslove za pružanje usluga.
 
Direktoratu su odredbama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ, br. 87/11 i 66/15), takođe, povereni poslovi nadzora nad primenom odredaba tog zakona kojima se garantuju određena prava putnicima i licima sa invaliditetom odnosno sa smanjenom pokretljivošću i obaveštavanje tih lica o njihovim pravima.

Istorija nastanka Direktorata
 
U formi javne agencije Direktorat je osnovan 2010. godine, donošenjem pomenutog Zakona o vazdušnom saobraćaju.Međutim, pre donošenja ovog zakona, Direktorat je imao nadležnosti koje su mu bile poverene Odlukom o osnivanju Direktorata civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore („Sl. glasnik RSˮ, broj 102/03 i „Službeni list RCGˮ, broj 61/03), koju su u istovetnom tekstu usvojile Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Crne Gore. Pomenutom odlukom Direktorat je osnovan kao zajednički organ te dve države.
 
Istupanjem Crne Gore iz državne zajednice, Vlada Republike Srbije je donela Odluku o vršenju osnivačkih prava u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore („Sl. glasnik RSˮ, broj 53/06) a potom 2007. godine, donošenjem posebnog Zaključka, izmenila i naziv organa u „Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbijeˮ.