Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Понедељак, 09.07.2018.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

  

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

ОГЛАШАВА

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ МЕСТА

И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

 I   РАДНА МЕСТА КОЈА СЕ ПОПУЊАВАЈУ:

 

 

1.      Пројектант софтвера, Одељење за информационо-комуникационе послове,  Сектор подршке  - 1 извршилац

                                        

Опис посла:

·         имплементација ИС: учешће у   изради логичког  и физичког модела података,

·         учешће у  описивању пословних операција које се могу ефикасније и ефективније  извршавати коришћењем ИКТ;

·         учешће у дефинисању корисничких захтева и изради спецификација наменских софтверских решења (апликација);

·         учешће у изради упутстава за реализацију апликација на конкретној платформи;

·         израђује и тестира апликације на конкретној платформи;

·         израђује упутства за коришћење апликација;

·         имплементира апликације;

·         обучава кориснике;

·         одржавање ИС: администрирање апликација, пружање подршке запосленима у употреби апликација;

 

Услови за рад на радном месту пројектант софтвера:

·         стечено високо образовање у области друштвено-хуманистичких  или техничко-технолошких наука на основним академским или специјалистичким струковним студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ;

·          1 годинa радног искуства на пословима примене информационо комуникационих технологија;

·         Енглески језик B 1 *CEFR

              

Предност ће имати кандидати који:

·         добро познају Oracle технологије:

o   Оracle DB 12c (SQL, PL/SQL, моделирање, оптимизација);

o   Оracle WebLogic 12c;

o   Oracle Application Express 5+;

o   Oracle BI Publisher;

o   Oracle SQL Developer;

·         имају искуство у развоју апликација на Oracle Application Expess платформи;

·         имају искуство у развоју апликација на Enterprise Java платформи;

·         добро познају frontend технологије (HTML, JS/ES, CSS/SCSS, AJAX);

·         добро познају WEB сервисе (RESTful, SOAP);

·         имају искуство у прикупљању, анализирању и документовању пословних корисничких захтева;

·         имају искуство у пројектовању пословних софтверских решења;

·         имају искуство у вођењу пројеката развоја софтверских решења;

·         поседују сертификат из домена пројектовања и развоја софтверских решења.

 

                

2.      ИТ техничар, Одељење за информационо-комуникационе послове,  Сектор подршке  -  1 извршилац     

 

Опис посла:

·         надгледа информационо комуникациону инфраструктуру: анализира системске записе и идентификује потенцијалне проблеме у систему, испитује функционалност инсталиране опреме и предлаже мере у сврху оптималног коришћења;

·         одржава информационо комуникациону инфраструктуру:  додаје, брише и ажурира корисничке налоге у систему,  обезбеђује заштиту система, решава застоје у систему и извештава, побољшава перформансе система, одржава рачунарску мрежу, израђује резервне копије података и система, израђује документацију о рачунарском систему;

·         пружа техничку и корисничку подршку у мрежном окружењу;

 

 Услови за рад на радном месту ИТ техничар:

·         стечено средње образовање

·         1 година радног искуства на пословима одржавања информационо комуникационе инфраструктуре

·         Енглески језик B1 *CEFR

 

Предност ће имати кандидати који добро познају:

·         Рачунарски hardware: инсталација и сервисирање

·         Microsoft технологије: Office алате, Active Directory, Exchange, IIS,

·         Unix оперативне системе: Oracle Linux, Centos Linux.

 

 

 

 

 

 

 

3.      Саветник за порезе, евиденције и платни промет, Одељење за финансије и рачуноводство, Сектор подршке  -  1 извршилац     

 

            

  Опис посла:

·         контролише обрачуне, рекапитулације, књиговодствене исправе и налоге за плаћања у вези са исплатом зарада, накнада зарада и осталих личних примања запослених и лица ван радног односа у Директорату;

·         врши контролу образаца и доставља их ПИО фонду и другим надлежним државним органима;

·         учествује у изради годишње пореске пријаве о укупним исплатама опорезованих прихода;

·         стара се о правилној примени прописа, као и исправном функционисању аутоматизованих поступака обрачуна и исплате зарада и других примања;

·         прати наплату потраживања од дужника, као и доспелост потраживања;

·         учествује у изради пројектних захтева за имплементацију нових функционалности апликација из делокруга Одељења;

·         врши тестирање нових функционалности апликација из делокруга Одељења пре њихове имплементације;

·         прима и контролише менице и менична овлашћења и друге инструменте финансијског обезбеђења и води њихову евиденцију;

·         припрема документацију потребну за спровођење наплате по инструментима финансијског обезбеђења коју доставља пословној банци на реализацију;

·         израђује информације, анализе, извештаје, прегледе и дописе из делокруга Одељења;

·         прати и примењује прописе из области рачуноводствено-финансијског пословања, платног промета и пореског законодавства;

 

Услови за рад на радном месту саветник за порезе, евиденције и платни промет:

·         стечено високо образовање у области економских наука на основним академским или специјалистичким струковним студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова;

·         1 година радног искуства на пословима управљања финансијама;

·         Структуирана знања из области финансија: познавање економских и рачуноводствених начела у пракси, анализа и извештавање финансијских података;

·         Енглески језик А1 *CEFR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

II  ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

 

 Рад на радним местима се заснива на неодређено време, место рада  Београд, ул. Скадарска бр. 23 и 23/1.

 

 

III  ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС:

·         потписана пријава- у пријави назначити радно место на које се конкурише са контакт  адресом и бројем телефона

·         биографија

·         оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије

·         оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених

·         оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема

·         доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство

·         уверење судског органа да се против кандидата не води кривични поступак

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника.

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени  сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника биће одбачене закључком Kонкурсне комисије.

 

 

IV  РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС:

Кандидати су дужни да своје пријаве на конкурс доставе у року од 15 дана, који  почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у дневном листу „Блиц“ и на званичном сајту Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије (www.cad.gov.rs).

 

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС:

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, Београд, ул. Скадарска 23 и 23/1, са назнаком „за јавни конкурс са називом радног места на које се конкурише“.


 

VI  ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ:

 

Ирена Бјелотомић, контакт телефон 011 292 7028

 

 

 

 

VII ПРОВЕРА ОСПОСОБЉЕНОСТИ, ЗНАЊА И ВЕШТИНА КАНДИДАТА У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази за испуњавање услова за оглашена радна места, проверу стручних оспособљености, знања и вештина, конкурсна комисија ће проверу обавити усменим путем, у просторијама Директората за цивилно ваздухопловство Републике Србије, Београд, Скадарска 23 и 23/1.

О датуму, дану и времену када ће се спровести усмени разговор са кандидатима, кандидати ће бити благовремено обавештени телефоном или на адресу коју су навели у пријави.

 

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе једну пријаву у којој наводе  радна места за која конкуришу и достављају тражена документа за та радна места.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.

 

 

Конкурс је завршен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назад на остале вести