Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Нови Правилник о летачком особљу у Србији ступио на снагу у исто време када и у ЕУ

Четвртак, 11.04.2013.
Данас је у Србији ступио на снагу нови Правилник о летачком особљу („Службени гласник РС“, број 33/13)  који је припремио Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије а усвојио Управни одбор ДЦВ-а.
 
Нови правилник је ступио на снагу у исто време када и нова регулатива Европске комисије која регулише област летачког особља.
 
Да би наше цивилно ваздухопловство ишло у корак са најновијим европским стандардима, Директорат цивилног ваздухопловства је интензивно радио на томе да Уредбе Европске Комисије бр.1178/2011  и  бр. 290/2012  преведе,  прилагоди и усклади са  нашом националном регулативом.
 
Овим правилником прописују се услови под којима се издају дозволе летачког особља и уписују овлашћења у те дозволе, време на које важе овлашћења која су уписана у дозволу летачког особља, услови под којима се мењају, суспендују или стављају ван снаге дозволе летачког особља и овлашћења која су уписана у те дозволе, обрасци дозвола летачког особља, поступак по коме се проверава стручна оспособљеност летачког особља, услови под којима се издаје, мења, суспендује или ставља ван снаге потврда о праву на обучавање центра за обуку летачког особља, време на које се издаје образац потврде о праву на обучавање центра за обуку летачког особља, услови под којима се обука, звања и други услови које је војно ваздухопловно особље остварило за време обављања војне службе признају код полагања испита за издавање дозволе летачког особља, услови под којима се испитује здравствена способност летачког особља, поступак по коме се испитује здравствена способност летачког особља, време на које се испитује здравствена способност летачког особља и обрасци лекарског уверења.“
 
Нови Правилник о летачком особљу, можете погледати на страници:
 

http://www.cad.gov.rs/upload/regulativa/Pravilnik o letackom osoblju (Sl glasnik RS br 33-13).pdf 


Назад на остале вести