Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 86/19), koji stupa na snagu 14. decembra, predviđena je nova Republička administrativna taksa za rešenja kojim se odobrava transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme. Iznos takse je 5590 dinara.  Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora ("Službeni glasnik RS", broj 62/19) stupa na snagu 05.12.2019  Do 18. decembra 2019. godine možete poslati vaše primedbe, predloge i sugestije na tekst Predlog pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.  
Vesti sa sajta

Informacija o pilotskim dozvolama izdatim u Direktoratu

Sreda, 26.09.2012.
Na trećem sastanku EASA-Pan-European Partner Countries - PANEP Workshop, održanom u Zagrebu 30. i 31. maja 2012. godine, postavljeno je između ostalog i pitanje statusa pilotskih dozvola izdatih od strane evropskih država koje nisu članice Evropske unije.
 
Evropska komisija je nakon sastanka dala odgovore na postavljena pitanja i objavila ih na SYNAPSE (EASA Web Forum), koji sadrže zvanično objašnjenje o statusu pilotskih dozvola u periodu prelaska sa zahteva JAR-FCL 1,2,3,4 na primenu evropske regulative broj 1178/2011 i  290/2012.
 
Informacija sadrži interpretaciju primene navedenih evropskih propisa u odnosu na status pilotskih dozvola koje izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.
 
Do stupanja na snagu Multilateralnog sporazuma o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ESAA sporazum) na međunarodnom planu, države članice EU koje su do formalne primene Uredbe (EU) 1178/2011  priznavale JAR dozvole izdate od strane DCV, mogu i dalje da prihvataju takve dozvole do datuma njihovog važenja, a najkasnije do 08. aprila 2018. godine, pod uslovom da imaoci tih dozvola poseduju važeće lekarsko uverenje, kao i da EASA izveštaji nakon standardizacionih inspekcija u oblasti FCL i MED, potvrđuju da DCV održava standard u skladu sa navedenim evropskim propisom.   
 

Napominjemo i da će Republika Srbija, od trenutka primene evropskog propisa 1178/2011, u oblastima FCL i MED, biti izjednačena sa statusom država koje jesu članice EU. 


Nazad na ostale vesti