Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 17. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 01/2020, koja se odnosi na domaće i strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz, domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu, u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja COVID-19Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 12. marta 2020. godine izdao je Operativno obaveštenje u cilju zaštite, koje nalaže svim operaterima koji obavljaju javni avio-prevoz, da obezbede dovoljnu količinu sredstava za dezinfekciju, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Poštovani korisnici,
 
Direktotrat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije predstavlja Vam upitnik i poziva Vas da od 01. avgusta 2015. godine učestvujete u našoj anketi, kako biste nam pomogli da budemo još efikasniji i još bolji u svakodnevnom radu i komunikaciji sa Vama. 
 
Pozivamo Vas da objektivno ocenite naš rad i istaknete prednosti ali i manjkavosti u radu Direktorata, odnosno pojedinih njegovih službi. Pažljivo ćemo razmotriti i Vaše eventualne primedbe i prigovore i učiniti sve da ih što pre otklonimo.
 
Anketu i primedbe možete popuniti  on line (početna stranica sajta DCV) ili u pisanoj formi, popunjavanjem listića koji su dostupni na prijemnom pultu Direktorata.   
 
Vaše mišljenje biće nam od velike koristi radi unapređivanja kvaliteta našeg rada.
 
Hvala vam
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva

Republike Srbije  

 

Anketa

Korisnik (naziv vazduhoplovnog subjekta):

Oblast:
Sektor za saobraćajnu delatnost, plovidbenost i vazduhoplovno osoblje
Sektor za vazdušnu plovidbu, aerodrome i obezbeđivanje
Sektor za propise i međunarodnu saradnju
Sektor podrške
Spasilačko-koordinacioni centar
Grupa za kvalitet
Grupa za obuke u civilnom vazduhoplovstvu

Molimo Vas da na ovaj anketni list što objektivnije odgovorite, radi poboljšanja kvaliteta našeg rada, zaokruživanjem ocena od najmanje (1) do najveće (5):

1. Da li ste zadovoljni sa dostupnošću informacija iz oblasti vazduhoplovne regulative koje DCV RS publikuje na sajtu?

2. Da li ste zadovoljni sa dostupnošću informacija koje se odnose na vazduhoplovne subjekte koje su u nadležnosti DCV RS?

3. Da li ste zadovoljni sa dostupnošću informacija koje se odnose na podnošenje zahteva za inicijalnu sertifikaciju?

4. Da li ste zadovoljni sa dostupnošću informacija o radu DCV RS?

5. Da li ste zadovoljni sa efikasnošću postupka odlučivanja o zahtevima stranaka?

6. Da li ste zadovoljni sa dužinom čekanja na odgovor na reklamaciju putnika od momenta podnošenja iste?

7.Da li ste zadovoljni sa preciznošću i jasnoćom informacija pruženih putnicima koje se tiču primene i tumačenja Zakona iz oblasti zaštite prava garantovanih putnicima?

Vaše sugestije:

Anketu popunio (ime i prezime):

Unesite kod sa slike