Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 

O Direktoratu

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je javna agencija nad kojom osnivačka prava ima Vlada u ime Republike Srbije i koja obavlja poslove državne uprave koji su joj Zakonom o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije povereni. Pravni položaj DCV je definisan Zakonom o vazdušnom saobraćaju:

  1. Zakon o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 73/10, 57/11, 93/12 i 45/15) - nezvanični prečišćeni tekst;
  2. Zakon o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 73/10);
  3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju (“Službeni glasnik RS”, broj 57/11);
  4. Zakon o izmenama Zakona o vazdušnom saobraćaju (“Službeni glasnik RS”, broj 93/12);
  5. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom soabraćaju (“Službeni glasnik RS”, broj 45/15);

Direktorat donosi propise i prvostepene upravne akte, izdaje javne isprave, vodi evidencije, obavlja proveru nad vazduhoplovnim subjektima, učestvuje u radu međunarodnih vazduhoplovnih organizacija i institucija i njihovih radnih tela, sarađuje s nadležnim organima drugih država.

Direktorat je nacionalno nadzorno telo Republike Srbije u vazdušnoj plovidbi, prema propisima Evropske unije, i kao takav izdaje sertifikate o osposobljenosti za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi i proverava da li pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi i dalje ispunjavaju uslove za pružanje usluga.

Osnivanje

Nestankom Savezne Republike Jugoslavije prestalo je sa radom Savezno ministarstvo saobraćaja i telekomunikacija, ali su Savezna uprava za kontrolu letenja i Savezni vazduhoplovni inspektorat nastavili da rade kao organi državne zajednice Srbija i Crna Gora do konačnog rešavanja njihovog položaja, dok je Sektor za vazdušni saobraćaj prešao, kao odvojena celina, u sastav Ministarstva saobraćaja i telekomunikacija Republike Srbije.

Država Srbija i država Crna Gorasu se sporazumele da se organi koji  su privremeno postojali kao zajednički organi državne zajednice Srbija i Crna Gora, a čiji položaj nije konačno definisan, obrazuju kao zajednički organi i za državu Srbiju i za državu Crnu Goru. Prvog dana jula 2003. doneta je odluka, da će Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Crne Gore formirati Direktorat za civilno vazduhoplovstvo i Agenciju za kontrolu letenja.

Direktorat civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore nije bio organ državne zajednice Srbija i Crna Gora, već zajednički organ dve države, Srbije i Crne Gore, koji je ugovorno zasnovan istovetnim odlukama dve vlade. Osnivači Direktorata bile su država Srbija i država Crna Gora.

Direktorat je nastao kao sukcesor Sektora za vazdušni saobraćaj i Saveznog vazduhoplovnog inspektorata. Pored nadležnosti, oličene u atributima vlasti (javnim ovlašćenjima),  Direktorat je preuzeo i osoblje, finansijska sredstva i predmete iz Sektora za vazdušni saobraćaj i Saveznog vazduhoplovnog inspektorata.

Direktorat civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore  počeo je da radi 1. januara 2004 .godine na adresi Omladinskih brigada br.1 u Novom Beogradu (zgrada nekadašnjeg SIV-a III)

Odluka o osnivanju Direktorata civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore

Posle razdvajanja dveju republika, Vlada Republike Srbije preuzima osnivačka prava i 23. juna 2006. godine vazduhoplovna vlast u zemlji funkcioniše pod imenom Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

Odluka o vršenju osnivačkih prava DCV

Zaključak – (promena imena)