Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 24.03.2018 18:37:58

Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  

Obezbeđivanje u vazduhoplovstvu skup je mera ljudskih i materijalnih potencijala kojima se vazduhoplovstvo obezbeđuje od nezakonitih radnji. Mere obezbeđivanja u vazduhoplovstvu sprovode se u skladu sa domaćim zakonima, podzakonskim aktima i usvojenim programima a na osnovu međunarodnih standarda koje je propisala Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO), Evropska konferencija civilnog vazduhoplovstva (ECAC) i Evropska unija.

Vlada Republike Srbije 2011. godine usvojila je treću verziju Nacionalnog programa za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu koji predstavlja osnovni akt za sprovođenje mera obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.
 
Iste godine, Vlada Republike Srbije je na osnovu Zakona o vazdušnom saobraćaju donela odluku o obrazovanju Nacionalnog komiteta za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu, radi usklađivanja delovanja organa i organizacija koji sprovode mere obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i davanja preporuka kako da se te mere poboljšavaju.
 
U skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju i Nacionalnim programom za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu, Upravni odbor Direktorata odobrio je Program obuke u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Program za kontrolu kvaliteta mera obezbeđivanja u vazduhoplovstvu. Ovim programima se obezbeđuje da sva lica koja rade u civilnom vazduhoplovstvu ili za civilno vazduhoplovstvo, budu obučena u skladu sa međunarodnim standardima i da ih primenjuju. Pored toga, obezbeđuje se kontinuirano kontrolisanje primene mera obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i održavanje sistema obezbeđivanja u vazduhoplovstvu na zahtevanom nivou.
 
Sistem obezbeđivanja u vazduhoplovstvu Republike Srbije je pod stalnom proverom stručnih timova ICAO-a, ECAC-a i Evropske komisije. Posle redovnih, osnovnih i dodatnih provera celokupnog sistema obezbeđivanja eksperti su konstantovali visok stepen usaglašenosti obezbeđivanja vazduhoplovstva u Srbiji sa najsavremenijim međunarodnim standardima.