Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 

2023

 1. Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја („Службени гласник РСˮ, број 21/23);

2022

 1. Правилник о изменама и допунама Правилника о правилима летења и пружању услуга контроле летења, узбуњивања и информисања ваздухоплова у лету („Службени гласник РСˮ, број 84/22);
 2. Правилник о измени и допунама Правилника о правилима летења и пружању услуга контроле летења, узбуњивања и информисања ваздухоплова у лету („Службени гласник РСˮ, број 10/22);
 3. Правилник о трајању смена у току радног дана,трајању непрекидног рада и дужини дневног одмора контролора летења („Службени гласник РСˮ, број 66/22);
 4. Правилник о утврђивању утицаја објеката,инсталација и уређаја на рад радио-уређаја који се користе у ваздушној пловидби („Службени гласник РСˮ, број 41/22)
 5. Правилник о детаљним мерама за примену заједничких основних стандарда обезбеђивања у ваздухопловству („Службени гласник PC”, број 140/22);
 6. Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама и центрима за обуку ваздухопловно-техничког особља контроле летења(„Службени гласник РСˮ, број 46/22);
 7. Правилник о утврђивању утицаја објеката,инсталација и уређаја на рад радио-уређаја који се користе у ваздушној пловидби („Службени гласник РСˮ, број 41/22)

 2021

 1. Правилник о утврђивању правила за управљање протоком ваздушног саобраћаја („Службени гласник РСˮ, број 93/21);
 2. Правилник о утврђивању захтева за коришћење ваздушног простора и оперативним процедурама у вези са навигацијом заснованом на могућностима ваздухоплова  („Службени гласник РСˮ, број 68/21);
 3. Правилник о утврђивању правила за спровођење функција мреже управљања ваздушним саобраћајем (АТМ) („Службени гласник PC”, број 87/21);
 4. Правилник о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају („Службени гласник РСˮ, број 39/21);
 5. Правилник о утврђивању захтева за размак између говорних канала ваздух-земља („Службени гласник РСˮ, број 102/21);
 6. Правилник о потврдама обучености спасилачко-ватрогасног особља и центрима за обуку („Службени гласник РСˮ, број 68/21);
 7. Правилник о условима за издавање овлашћења инструктору за транспорт опасне робе и условима за издавање потврде о стручној оспособљености лицу које обавља послове у транспорту опасне робе („Службени гласник РСˮ, број 61/21);
 8. Правилник о особљу обезбеђивања и обуци у области обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РСˮ, број 133/21); 

2020

 1. Правилник о заједничким правилима Европске уније у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Агенције Европске уније за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РСˮ, број 154/20);
 2. Правилник о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РСˮ, број 142/20 и 130/22);
 3. Правилник о правилима летења и пружању услуга контроле летења, узбуњивања и информисања ваздухоплова у лету („Службени гласник РСˮ, бр. 142/20,10/22 и 84/22) - незванични пречишћени текст;
 4. Правилник о беспилотним ваздухопловима ("Службени гласник РС", број 1/20);
 5. Наредба о одређивању условно забрањених зона LY R10 Увац, LY R11 Трешњица и LY R12 Милешевска („Службени гласник РС", број 128/20) 
 6. Правилник о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС", број 26/20154/20 и 24/21);
 7. Правилник о изменама Правилника о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РСˮ, број 154/20);
 8. Правилник о ваздухопловном информисању („Службени гласник РСˮ, број 142/20 и број 61/21);
 9. Правилник о дозволи за обављање контроле приступа, прегледа обезбеђивања, надгледање и патролирање („Службени гласник РС", број 102/20);

2019

 1. Уредба о управљању ваздушним простором ("Службени гласник РС", бр. 86/19)
 2. Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора („Службени гласник РС“, број 62/19);
 3. Правилник о процедурама инструменталног летења(„Службени гласник РС“, број 57/19);
 4. Уредба о условима за проглашење линије у јавном интересу у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС", број 6/19 и 74/19)
 5. Правилник о потврдама о обучености особља које контролише исправност порвшина за кретање ваздухоплова и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број 67/19);
 6. Правилник о потврдама о обучености особља које пружа услуге земаљског опслуживања и аеродромских диспечера и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број 67/19);

2018

 1. Правилник о информацијама које се достављају пре успостављања и измене функционалног блока ваздушног простора („Службени гласник РС“, број 1/18).
 2. Правилник о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома  (,,Службени гласник РС'', број 23/18 и 46/22) -незванични пречишћени текст
 3. Правилник о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење хелидрома („Службени гласник РС”, број 103/18);
 4. Правилник о мерилима на основу којих може да се одступи од заједничких основних стандарда обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, број 70/18);

2017

 1. Уредба о саставу и начину рада Националног ваздухопловног комитета („Службени гласник РС“, број 108/17);
 2. Правилник о потврдама о обучености ваздухопловно-метеоролошког особља и центрима за обуку („Службени гласник РС", број 43/17);
 3. Правилник о дозволама и центрима за обуку ваздухопловно-техничког особља контроле летења („Службени гласник РС“, број 25/17 и 46/22) -незванични пречишћени текст
 4. Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома („Службени гласник РС, бр. 11/17, 16/1978/21 и 78/22) - незванични пречишћени текст

2016

 1. Правилник о изменама Правилника o захтевима за примену протокола за пренос порука о лету ( „Службени гласник РС", број 67/16 )
 2. Наредба о одређивању условно забрањене зоне LY R8 Beograd и условима за одвијање летења у условно забрањеној зони LY R8 Beograd („Службени гласник РС“, бр. 47/16 и 48/16-исправка);
 3. Правилник о утврђивању захтева који се односе на перформансе и интероперабилност надзора за Јединствено европско небо („Службени гласник РС, број 55/16);                                                                           

2015

 1. Правилник о утврђивању услова за усаглашену доделу и употребу Mode S упитних кодова за Јединствено европско небо („Службени гласник РС“, број 96/15);
 2. Правилник о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, бр. 83/1518/16 и 71/17);
 3. Правилник о условима и поступку за издавање сагласности за коришћење аеродрома, односно хелидрома („Службени гласник РС“, број 108/15);
 4. Правилник о пружању услуга земаљског опслуживања на аеродромима („Службени гласник РС“, бр. 61/15 и 88/22) -  незванични пречишћени текст;

2014

 1. Правилник о заједничким правилима за доделу слотова и усклађивању редова летења на аеродромима („Службени гласник РС“, број 10/14);

 2013

 1. Уредба о класама ваздушног простора Републике Србије и условима за њихово коришћење („Службени гласник РС“, број 106/13);
 2. Одлука о образовању Националног ваздухопловног комитета („Службени гласник РС“, број 106/13);
 3. Правилник о аеродромским накнадама („Службени гласник РС“, бр. 71/13 и 48/1696/17);

2012

 1. Правилник о захтевима за аутоматске системе за размену података о лету („Службени гласник РС“, број 23/12);
 2. Правилник о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази („Службени гласник РС“, бр. 23/12 , 87/17 и 22/19);
 3. Правилник о осмотреним метеоролошким подацима за израду ваздухопловних аеродромских климатолошких информација („Службени гласник РС“, број 54/12);
 4. Правилник о преузимању европских прописа о успостављању Заједничког предузећа за развој нове генерације Европског система за управљање ваздушним саобраћајем (SESAR) („Службени гласник РС“, број 23/12);

2011

 1. Правилник о преузимању прописа Европске уније о интероперабилности европске мреже управљања ваздушним саобраћајем ("Службени гласник РС", број 69/11);
 2. Правилник о преузимању прописа Европске уније о управљању ваздушним простором и флексибилном коришћењу ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 69/11);
 3. Правилник о заједничким правилима у области обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, број  2/11);
 4. Правилник о допуни заједничких основних стандарда обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, бр.  19/11 и 10/14);

2004

 1. Правилник о служби хитне помоћи на аеродрому („Службени лист СФРЈ“; број 57/78 и „Службени лист СРЈ“, број 40/95).