Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Ако авион касни: два или више сата (за летове до 1.500 км) три или више сата (за летове између 1.500 км и 3.500 км) и за четири или више сата (за летове преко 3.500 км) имате право на следеће :
  • бесплатне оброке и освежења у складу са временом чекања.
  • два бесплатна телефонска позива, телекса или поруке путем факса или мејла.
Кад је разумно очекивано време поласка најмање дан након времена поласка које је претходно најављено, биће вам понуђено:
  • бесплатан хотелски смештај у случајевима кад је неопходан боравак током једне или више ноћи или кад је потребан додатан боравак у односу на намеравани.
  • бесплатан превоз од/до аеродрома до/од места смештаја (хотела или нечег другог).
У случају кашњења лета не постоји обавеза превозиоца за исплатом компензације.
 
чланом 7. Уредбе EZ бр. 261/2004 којом се утврђују заједничка правила одштете и помоћи путницима у случају ускраћеног укрцавања и отказивања или дужег кашњења летова, која је Законом преузета у домаће законодавство, није предвиђено право на накнаду штете путнику за случај кашњења лета.
 
Међутим, када се ради о државама ЕУ, у пракси се узима у обзир пресуда Европског суда правде од 19.новембра 2009. године која се односи на Joined Cases C-402/07 and C-432/07 Sturgeon and Others, којом је одлучено да чланови 5, 6. и 7. Уредбе 261/2004 морају бити тумачени тако, да путници чији летови касне могу да буду третирани, у погледу права на накнаду штете, као путници чији су летови отказани, уколико време које су изгубили услед кашњења износи више од три сата. Сходно томе, у случајевима кашњења лета од три или више часова, и авио-превозиоци који потичу из земаља потписница ЕСАА споразума, приликом одлучивања о одштетним захтевима путника, би наведену праксу требало да имају у виду, ако је до кашњења дошло њиховом кривицом.