Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   
Vesti sa sajta

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije raspisao interni konkurs

Ponedeljak, 07.09.2020.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije raspisao interni konkurs

 1. RADNO MESTO KOJE SE POPUNJAVA:

            Savetnik za traganje i spasavanje, šifra radnog mesta K.M-KSS-0300 u Spasilačko koordinacionom centru, Sektor za traganje i spasavanje - 2 izvršioca

Odgovornosti i zadaci:

 • Dežura u sistemu 24 časovnog funkcionisanja SKC i po odluci šefa SKC rukovodi dežurnom smenom;
 • Koordinira operacije traganja i spasavanja;
 • Komunicira sa domaćim i međunarodnim učesnicima u operaciji traganja i spasavanja;
 • Uzbunjuje sve dodatne kapacitete neophodne za vođenje operacije traganja i spasavanja;
 • Učestvuje u pripremi, organizaciji, realizaciji i analizi operacija, obuka i vežbi;
 • Izrađuje detaljan izveštaj o operaciji traganja i spasavanja;
 • Vodi akt o dešavanjima u toku smene SKC;
 • Operativno radi sa nacionalnom i međunarodnim bazom predajnika 406MNz i AFTN sistemom;
 • Izrađuje i ažurira dokumentaciju SKC;
 • Priprema izveštaje, izrađuje akte i vodi evidenciju i prijavljuje nepravilnosti i događaje u toku dežurstva.

Uslovi za rad na radnom mestu savetnik za traganje i spasavanje:

 • Stečeno visoko obrazovanje u oblasti društveno-humanističkih ili tehničko- tehnoloških nauka na osnovnim akademskim ili specijalističkim strukovnim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova;
 • Iskustvo: 3 godine radnog iskustva u oblasti traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu;
 • Položen državni stručni ispit;
 • Engleski jezik V1 *CERF;
 • Završena osnovna obuka za dežurnog koordinatora traganja i spasavanja;
 • Iskustvo u radu sa Windows operativnim sistemom, poslovnim aplikacijama (MS Word, MS Excel, MS Outlook) i internet pretraživačima potrebne veštine i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mesta.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto savetnik za traganje i spasavanje:

 • Poznavanje procedura, organizacije, principa i standarda u oblasti traganja i spasavanja;
 • Poznavanje opreme, propisa, politika, procedura i strategija na lokalnom i nacionalnom nivou u oblasti traganja zaštite ljudi, podataka, imovine i institucija.

Mesto zasnivanja radnog odnosa:

 • Rad na radnom mestu na neodređeno vreme, na aerodromu „Nikola Tesla“, mesto rada Beograd.

     2. DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ PRIJAVU NA JAVNI KONKURS:

 • Čitko popunjena i potpisana „Prijava na interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta“.
 • Obrazac „prijava na konkurs“, dostupan je na internet stranici Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (www.cad.gov.rs).
 • Prijava se može podneti putem pošte na adresu Skadarska 23 i 23/1, sa naznakom „za interni konkurs“ ili neposredno u Pisarnici Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

     3.  ROK U KOME SE PODNOSE PRIJAVE NA JAVNI KONKURS:

 • Rok za podnošenje prijave je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja internog konkursa na internet prezentaciji Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (www.cad.gov.rs) i na oglasnoj tabli Direktorata.

     4. OPŠTE KARAKTERISTIKE IZBORNOG POSTUPKA:

Na internom konkursu mogu da učestvuju samo zaposleni u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije na neodređeno vreme.

Po isteku roka za podnošenje prijava na interni konkurs, Konkursna komisija pregleda sve pristigle prijave i sastavlja spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune u postupku selekcije će biti proveravane neophodne profesionalne i lične kompetencije kandidata u skladu sa zahtevima radnog mesta za koje se kandidat prijavljuje, a koje se odnose na stručnu osposobljenost, znanje i veštine kandidata, usmenim putem.

Izborni postupak se sprovodi samo među kandidatima koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak potpisuju svi članovi komisije koju čine

 • rukovodilac organizacione jedinice u kojoj se popunjava radno mesto;
 • zaposleni koji je stručan za oblast za koju se popunjava radno mesto;
 • zaposleni na poslovima ljudskih resursa;

Organizaciona jedinica nadležna za poslove ljudskih resursa putem i-mejla obaveštava sve kandidate među kojima se sprovodi izborni postupak o mestu, danu, vremenu i načinu provere osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku najmanje 3 dana pre početka izbornog postupka.

     5. LICE ZADUŽENO ZA DAVANJE OBAVEŠTENJA O JAVNOM KONKURSU:

Irena Bjelotomić

Broj telefona za obaveštenja - 011 29 27 028

Datum objave konkursa: 07.09.2020. godine

 • Obrazac prijave na konkurs možete preuzeti ovde.

Nazad na ostale vesti