Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   

PROPISI U SEKTORU ZA SAOBRAĆAJNU DELATNOST, PLOVIDBENOST I VAZDUHOPLOVNO OSOBLJE

Zakoni

 1. Zakon o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - dr. zakon, 83/18 i 9/20) - nezvanični prečišćeni tekst;
 2. Zakon o opštem upravnom postupku;
 3. Zakon o inspekcijskom nadzoru.
 4. Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 87/11);

Propisi

 

2021. godina

 1. Pravilnik o uslovima za izdavanje ovlašćenja instruktoru za transport opasne robe i uslovima za izdavanje potvrde o stručnoj osposobljenosti licu koje obavlja poslove u transportu opasne robe („Službeni glasnik RSˮ, broj 61/21);
 2. Pravilnik o uslovima za izdavanje odobrenja za transport opasne robe stranom avio-prevoziocu („Službeni glasnik RSˮ, broj 99/21);
 3. Pravilnik o obavljanju vazdušnog saobraćaja jedrilicama („Službeni glasnik RSˮ, broj 54/21);
 4. Pravilnik o obavljanju vazdušnog saobraćaja balonima ( „Službeni glasnik RSˮ, broj 3/21).

2020. godina

 1. Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima ("Službeni glasnik RS", broj 1/20)
 2. Pravilnik o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RSˮ, broj 142/20 i 130/22);
 3. Pravilnik o posebnim delatnostima u vazdušnom saobraćaju i nekomercijalnom letenju vazduhoplovima koji nemaju potvrdu o tipu koju je izdala ili priznala Agencija Evropske unije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA)
 4. Pravilnik o pravilima letenja i pružanju usluga kontrole letenja, uzbunjivanja i informisanja vazduhoplova u letu („Službeni glasnik RSˮ, br. 142/20,10/22 i 84/22) - nezvanični prečišćeni tekst;
 5. Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država ("Službeni glasnik RS", broj 1/20).
 6. Pravilnik o zajedničkim pravilima Evropske unije u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Agencije Evropske unije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 154/20);

2019. godina

 1. Pravilnik o dozvolama, centrima za obuku i zdravstvenoj sposobnosti letačkog osoblja („Službeni glasnik RS“, broj 60/19);

2018. godina

 1. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku pilota ultralakog vazduhoplova („Službeni glasnik RS”, broj 102/18);
 2. Pravilnik o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS'', br. 9/18 , 56/1812/193/21,  54/21117/21112/22 i 46/23).

2017. godina

 1. Pravilnik o izmenama Pravilnika o dozvolama i centrima za obuku padobranaca ("Službeni glasnik RS", broj 87/17);
 2. Pravilnik o izmenama Pravilnika o dozvolama i centrima za obuku pilota paraglajdera ("Službeni glasnik RS", broj 87/17);
 3. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama i centrima za obuku pilota paraglajdera („Službeni glasnik RS", broj 43/17);

2015. godina

 1. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku pilota paraglajdera („Službeni glasnik RS“, br. 61/15, 43/17 i 87/17);
 2. Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, br. 83/1518/16 i 71/17);

2014. godina

 1. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku padobranaca („Službeni glasnik RS“, br. 110/14 i 87/17);
 2. Pravilnik o operativnoj dozvoli za obavljanje javnog avio-prevoza („Službeni glasnik RS“, br. 10/1416/15 i 50/18);

2012. godina

 1. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovnih dispečera („Službeni glasnik RS“, broj 54/12);

2010. godina

 1. Pravilnik o ultralakim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 68/10, 102/18 - dr. pravilnika i 6/19 -dr. pravilnika); NAPOMENA: Na snazi samo čl. 5-20. i Prilog 2.

2009. godina

 1. Pravilnik o dozvoli inženjera letača i centrima za obuku („Službeni glasnik RS“, broj 39/09)

2008. godina

 1. Pravilnik o organizaciji radnog vremena članova posade civilnog vazduhoplova („Službeni glasnik RS“, br. 101/08, 16/09, 93/09, 14/10, 55/16 - dr. pravilnik) - nezvanični prečišćeni tekst.

2005. godina

 1. Pravilnik o dozvolama letačkog osoblja („Službeni glasnik RS“, broj 30/05); -NAPOMENA: Primenjuje se samo na navigatore letače.
 2. Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava centar za obuku letačkog osoblja („Službeni glasnik RS“, broj 37/05); -NAPOMENA: Primenjuje se samo na navigatore letače.