Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   

Propisi u sektoru za vazdušnu plovidbu, aerodrome i obezbeđivanje u vazduhoplstvu


2023. godina

 1. Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 21/23);

2022. godina

 1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o pravilima letenja i pružanju usluga kontrole letenja, uzbunjivanja i informisanja vazduhoplova u letu („Službeni glasnik RSˮ, broj 84/22);
 2. Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o pravilima letenja i pružanju usluga kontrole letenja, uzbunjivanja i informisanja vazduhoplova u letu („Službeni glasnik RSˮ, broj 10/22);
 3. Pravilnik o trajanju smena u toku radnog dana,trajanju neprekidnog rada i dužini dnevnog odmora kontrolora letenja („Službeni glasnik RSˮ, broj 66/22);
 4. Pravilnik o utvrđivanju uticaja objekata,instalacija i uređaja na rad radio-uređaja koji se koriste u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RSˮ, broj 41/22)
 5. Pravilnik o detaljnim merama za primenu zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu („Službeni glasnik PC”, broj 140/22);
 6. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovno-tehničkog osoblja kontrole letenja(„Službeni glasnik RSˮ, broj 46/22);
 7. Pravilnik o utvrđivanju uticaja objekata,instalacija i uređaja na rad radio-uređaja koji se koriste u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RSˮ, broj 41/22)

 2021. godina

 1. Pravilnik o utvrđivanju pravila za upravljanje protokom vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 93/21);
 2. Pravilnik o utvrđivanju zahteva za korišćenje vazdušnog prostora i operativnim procedurama u vezi sa navigacijom zasnovanom na mogućnostima vazduhoplova  („Službeni glasnik RSˮ, broj 68/21);
 3. Pravilnik o utvrđivanju pravila za sprovođenje funkcija mreže upravljanja vazdušnim saobraćajem (ATM) („Službeni glasnik PC”, broj 87/21);
 4. Pravilnik o utvrđivanju i obeležavanju prepreka u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ, broj 39/21);
 5. Pravilnik o utvrđivanju zahteva za razmak između govornih kanala vazduh-zemlja („Službeni glasnik RSˮ, broj 102/21);
 6. Pravilnik o potvrdama obučenosti spasilačko-vatrogasnog osoblja i centrima za obuku („Službeni glasnik RSˮ, broj 68/21);
 7. Pravilnik o uslovima za izdavanje ovlašćenja instruktoru za transport opasne robe i uslovima za izdavanje potvrde o stručnoj osposobljenosti licu koje obavlja poslove u transportu opasne robe („Službeni glasnik RSˮ, broj 61/21);
 8. Pravilnik o osoblju obezbeđivanja i obuci u oblasti obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RSˮ, broj 133/21); 

2020. godina

 1. Pravilnik o zajedničkim pravilima Evropske unije u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Agencije Evropske unije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 154/20);
 2. Pravilnik o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RSˮ, broj 142/20 i 130/22);
 3. Pravilnik o pravilima letenja i pružanju usluga kontrole letenja, uzbunjivanja i informisanja vazduhoplova u letu („Službeni glasnik RSˮ, br. 142/20,10/22 i 84/22) - nezvanični prečišćeni tekst;
 4. Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima ("Službeni glasnik RS", broj 1/20);
 5. Naredba o određivanju uslovno zabranjenih zona LY R10 Uvac, LY R11 Trešnjica i LY R12 Mileševska („Službeni glasnik RS", broj 128/20) 
 6. Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RS", broj 26/20154/20 i 24/21);
 7. Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RSˮ, broj 154/20);
 8. Pravilnik o vazduhoplovnom informisanju („Službeni glasnik RSˮ, broj 142/20 i broj 61/21);
 9. Pravilnik o dozvoli za obavljanje kontrole pristupa, pregleda obezbeđivanja, nadgledanje i patroliranje („Službeni glasnik RS", broj 102/20);

2019. godina

 1. Uredba o upravljanju vazdušnim prostorom ("Službeni glasnik RS", br. 86/19)
 2. Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora („Službeni glasnik RS“, broj 62/19);
 3. Pravilnik o procedurama instrumentalnog letenja(„Službeni glasnik RS“, broj 57/19);
 4. Uredba o uslovima za proglašenje linije u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS", broj 6/19 74/19)
 5. Pravilnik o potvrdama o obučenosti osoblja koje kontroliše ispravnost porvšina za kretanje vazduhoplova i centrima za obuku („Službeni glasnik RS“, broj 67/19);
 6. Pravilnik o potvrdama o obučenosti osoblja koje pruža usluge zemaljskog opsluživanja i aerodromskih dispečera i centrima za obuku („Službeni glasnik RS“, broj 67/19);

2018. godina

 1. Pravilnik o informacijama koje se dostavljaju pre uspostavljanja i izmene funkcionalnog bloka vazdušnog prostora („Službeni glasnik RS“, broj 1/18).
 2. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje dozvole za korišćenje aerodroma  (,,Službeni glasnik RS'', broj 23/18 i 46/22) -nezvanični prečišćeni tekst
 3. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje dozvole za korišćenje helidroma („Službeni glasnik RS”, broj 103/18);
 4. Pravilnik o merilima na osnovu kojih može da se odstupi od zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj 70/18);

2017. godina

 1. Uredba o sastavu i načinu rada Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta („Službeni glasnik RS“, broj 108/17);
 2. Pravilnik o potvrdama o obučenosti vazduhoplovno-meteorološkog osoblja i centrima za obuku („Službeni glasnik RS", broj 43/17);
 3. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovno-tehničkog osoblja kontrole letenja („Službeni glasnik RS“, broj 25/17 i 46/22) -nezvanični prečišćeni tekst
 4. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje sertifikata aerodroma („Službeni glasnik RS, br. 11/17, 16/1978/21 i 78/22) - nezvanični prečišćeni tekst

2016. godina

 1. Pravilnik o izmenama Pravilnika o zahtevima za primenu protokola za prenos poruka o letu ( „Službeni glasnik RS", broj 67/16 )
 2. Naredba o određivanju uslovno zabranjene zone LY R8 Beograd i uslovima za odvijanje letenja u uslovno zabranjenoj zoni LY R8 Beograd („Službeni glasnik RS“, br. 47/16 i 48/16-ispravka);
 3. Pravilnik o utvrđivanju zahteva koji se odnose na performanse i interoperabilnost nadzora za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RS, broj 55/16);                                                                           

2015. godina

 1. Pravilnik o utvrđivanju uslova za usaglašenu dodelu i upotrebu Mode S upitnih kodova za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RS“, broj 96/15);
 2. Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, br. 83/1518/16 i 71/17);
 3. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje saglasnosti za korišćenje aerodroma, odnosno helidroma („Službeni glasnik RS“, broj 108/15);
 4. Pravilnik o pružanju usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromima („Službeni glasnik RS“, br. 61/15 i 88/22) -  nezvanični prečišćeni tekst;

2014. godina

 1. Pravilnik o zajedničkim pravilima za dodelu slotova i usklađivanju redova letenja na aerodromima („Službeni glasnik RS“, broj 10/14);

 2013. godina

 1. Uredba o klasama vazdušnog prostora Republike Srbije i uslovima za njihovo korišćenje („Službeni glasnik RS“, broj 106/13);
 2. Odluka o obrazovanju Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta („Službeni glasnik RS“, broj 106/13);
 3. Pravilnik o aerodromskim naknadama („Službeni glasnik RS“, br. 71/13 i 48/1696/17);

2012. godina

 1. Pravilnik o zahtevima za automatske sisteme za razmenu podataka o letu („Službeni glasnik RS“, broj 23/12);
 2. Pravilnik o zahtevima za procedure koje se odnose na planove leta u predpoletnoj fazi („Službeni glasnik RS“, br. 23/12 , 87/17 i 22/19);
 3. Pravilnik o osmotrenim meteorološkim podacima za izradu vazduhoplovnih aerodromskih klimatoloških informacija („Službeni glasnik RS“, broj 54/12);
 4. Pravilnik o preuzimanju evropskih propisa o uspostavljanju Zajedničkog preduzeća za razvoj nove generacije Evropskog sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem (SESAR) („Službeni glasnik RS“, broj 23/12);

2011. godina

 1. Pravilnik o preuzimanju propisa Evropske unije o interoperabilnosti evropske mreže upravljanja vazdušnim saobraćajem ("Službeni glasnik RS", broj 69/11);
 2. Pravilnik o preuzimanju propisa Evropske unije o upravljanju vazdušnim prostorom i fleksibilnom korišćenju vazdušnog prostora ("Službeni glasnik RS", broj 69/11);
 3. Pravilnik o zajedničkim pravilima u oblasti obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj  2/11);
 4. Pravilnik o dopuni zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, br.  19/11 i 10/14);

2004. godina

 1. Pravilnik o službi hitne pomoći na aerodromu („Službeni list SFRJ“; broj 57/78 „Službeni list SRJ“, broj 40/95).