Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   
Ako avion kasni: dva ili više sata (za letove do 1.500 km) tri ili više sata (za letove između 1.500 km i 3.500 km) i za četiri ili više sata (za letove preko 3.500 km) imate pravo na sledeće :
  • besplatne obroke i osveženja u skladu sa vremenom čekanja.
  • dva besplatna telefonska poziva, teleksa ili poruke putem faksa ili mejla.
Kad je razumno očekivano vreme polaska najmanje dan nakon vremena polaska koje je prethodno najavljeno, biće vam ponuđeno:
  • besplatan hotelski smeštaj u slučajevima kad je neophodan boravak tokom jedne ili više noći ili kad je potreban dodatan boravak u odnosu na nameravani.
  • besplatan prevoz od/do aerodroma do/od mesta smeštaja (hotela ili nečeg drugog).
U slučaju kašnjenja leta ne postoji obaveza prevozioca za isplatom kompenzacije.
 
članom 7. Uredbe EZ br. 261/2004 kojom se utvrđuju zajednička pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcavanja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja letova, koja je Zakonom preuzeta u domaće zakonodavstvo, nije predviđeno pravo na naknadu štete putniku za slučaj kašnjenja leta.
 
Međutim, kada se radi o državama EU, u praksi se uzima u obzir presuda Evropskog suda pravde od 19.novembra 2009. godine koja se odnosi na Joined Cases C-402/07 and C-432/07 Sturgeon and Others, kojom je odlučeno da članovi 5, 6. i 7. Uredbe 261/2004 moraju biti tumačeni tako, da putnici čiji letovi kasne mogu da budu tretirani, u pogledu prava na naknadu štete, kao putnici čiji su letovi otkazani, ukoliko vreme koje su izgubili usled kašnjenja iznosi više od tri sata. Shodno tome, u slučajevima kašnjenja leta od tri ili više časova, i avio-prevozioci koji potiču iz zemalja potpisnica ESAA sporazuma, prilikom odlučivanja o odštetnim zahtevima putnika, bi navedenu praksu trebalo da imaju u vidu, ako je do kašnjenja došlo njihovom krivicom.