Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 
Ako avion kasni: dva ili više sata (za letove do 1.500 km) tri ili više sata (za letove između 1.500 km i 3.500 km) i za četiri ili više sata (za letove preko 3.500 km) imate pravo na sledeće:
  • besplatne obroke i osveženja u skladu sa vremenom čekanja;
  • dva besplatna telefonska poziva, teleksa ili poruke putem faksa ili mejla.
Kad je razumno očekivano vreme polaska najmanje dan nakon vremena polaska koje je prethodno najavljeno, biće vam ponuđeno:
  • besplatan hotelski smeštaj u slučajevima kad je neophodan boravak tokom jedne ili više noći ili kad je potreban dodatan boravak u odnosu na nameravani;
  • besplatan prevoz od/do aerodroma do/od mesta smeštaja (hotela ili nečeg drugog).
U slučaju kašnjenja leta ne postoji obaveza prevozioca za isplatom kompenzacije.
 
Članom 7. Uredbe EZ br. 261/2004 kojom se utvrđuju zajednička pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcavanja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja letova, koja je Zakonom preuzeta u domaće zakonodavstvo, nije predviđeno pravo na naknadu štete putniku za slučaj kašnjenja leta.
 
Međutim, kada se radi o državama EU, u praksi se uzima u obzir presuda Evropskog suda pravde od 19.novembra 2009. godine koja se odnosi na Joined Cases C-402/07 and C-432/07 Sturgeon and Others, kojom je odlučeno da članovi 5, 6. i 7. Uredbe 261/2004 moraju biti tumačeni tako, da putnici čiji letovi kasne mogu da budu tretirani, u pogledu prava na naknadu štete, kao putnici čiji su letovi otkazani, ukoliko vreme koje su izgubili usled kašnjenja iznosi više od tri sata. Shodno tome, u slučajevima kašnjenja leta od tri ili više časova, i avio-prevozioci koji potiču iz zemalja potpisnica ESAA sporazuma, prilikom odlučivanja o odštetnim zahtevima putnika, bi navedenu praksu trebalo da imaju u vidu, ako je do kašnjenja došlo njihovom krivicom.