Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   
Zaštitu svojih prava, saglasno članu 97. Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“ br. 87/11 i 66/15), možete ostvariti tako što reklamaciju prvo podnesete avio-prevoziocu u roku od 90 dana od dana kada je let obavljen ili kada je trebalo da se obavi (vodite računa da ste ispravno popunili formular kao i da ste dobili potvrdu o prijemu istog sa referentnim brojem reklamacije). Veliki broj kompanija ima na svojim veb sajtovima posebne aplikacije za podnošenje reklamacija. Podnesite reklamaciju prema uputstvima.

Ukoliko avio-prevozilac u roku od 60 dana od dana dostave kompletne dokumentacije neophodne za reklamaciju, ne udovolji reklamaciji ili na istu ne odgovori, putnik ima pravo da prijavi povredu ovog zakona nadležnom Direktoratu.
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, prema propisima Evropske unije, se stara o primeni odredbi zakona koje se odnose na poštovanje prava garantovanih putnicima u sledećim slučajevima :
  • za sve letove čije je mesto polaska aerodrom na teritoriji Republike Srbije;
  • ili im je mesto polaska aerodrom države koja nije navedena u članu 8. stav 2. tačka 1) ovog zakona (aerodromi van ESAA područja), pod uslovom da je mesto krajnjeg odredišta aerodrom na teritoriji Republike Srbije i da let obavlja avio-prevozilac strane potpisnice ECAA sporazuma ( prevozioci sa EU područja ).
Način podnošenja reklamacije:
  • Reklamacije putnika na rad operatera vazduhoplova kao i operatera aerodroma podnose se preko forme koja se nalazi na veb sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije na stranici „Prava putnika“: Online podnošenje reklamacije
  • putem pošte: DCV Republike Srbije Skadarska 23 11000
ECAA sporazum je multilateralni sporazum između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 od 10. juna 1999.) o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja;