Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају на снази од 30. маја 2015. године

Понедељак, 25.05.2015.
Скупштина Србије усвојила је 21. маја  2015. године Закон о изменама и допунама  Закона о ваздушном саобраћају, које, поред осталог, предвиђају формирање Националног комитета за безбедност.
 
Национални комитет за безбедност се оснива као повремено радно тело Владе Србије, са задатком да усклађује деловање органа, организација и ваздухопловних субјеката који су одговорни за безбедност у ваздухопловству и давање препорука како да се безбедност побољша.
 
Прописано је да  комитет координира припрему и израду предлога националног програма безбедности у ваздухопловству, као и да састав и начин рада тог органа прописује Влада Србије, на предлог министра надлежног за послове саобраћаја.
 
Усвојеним изменама предвиђено је да мрежу рута ваздушног саобраћаја убудуће одобрава Директорат, уместо Министарства како је то до сада било.
 
Такође, уместо министра надлежног за послове саобраћаја Директорату се даје овлашћење да донесе пропис о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавање лица.
 
Задржава се досадашње решење поделе аеродрома на цивилне, војне и мешовите, али се детаљније уређују услови за стицање својства мешовитог аеродрома.
 
Овим законом се јача улога Директораат цивилног ваздухопловства Републике Србије као независног регулаторног тела. На тај начин, усвојена је препоручена пракса и ваздухопловни стандарди Европске комисије и FAA.
 
Управни одбор Директората више неће чинити пет министара. Управни одбор Директората именоваће се у складу са одредбама овог закона у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.
 

(ТЕКСТ - Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају


Назад на остале вести