Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају објављен је у "Службеном гласнику РС", број 9/20 и ступа на снагу 12. фебруара 2020. године. ONE STOP SECURITY  у Србији. Од јануара 2020. године систем обезбеђивања у ваздухопловству у нашој земљи исти као у земљама Европске уније Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Саопштење за јавност Директората поводом дописа Синдиката контроле летења

Петак, 13.12.2019.
Саопштење за јавност Директората поводом дописа Синдиката контроле летења

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

Поводом саопштења за јавност Синдиката контроле летења од 03. децембра 2019. године, инспектори Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије су у периоду од 6. до 12. децембра 2019. године, по службеној дужности, извршили ванредни теренски и канцеларијски инспекцијски надзор над Контролом летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, и то у следећим оперативним јединицама: Сектор за обласну контролу летења – ЦКЛ Београд, Аеродромска контрола летења Краљево и Аеродромска контрола летења Ниш.

Непосредним увидом у рад оперативног особља као и прегледом општих и појединачних аката и друге документације коју оперативно особље користи у раду, утврђено је да не постоје индиције да је безбедност ваздушног саобраћаја у ваздушном простору Републике Србије угрожена, како то наводи Синдикат КЛ.

Увидом у службену документацију Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, инспектори нису утврдили кршење Закона о ваздушном саобраћају РС

Увидом у базу података о догађајима коју води Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије (систем обавезног и добровољног пријављивања догађаја) утврђено је да нису пријављивани догађаји из Анекса III тачка 2. подтачка (8) и тачка 3. подтачке (6) и (7), Правилника о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС”, број 54/12 и 86/16), а који се односе на преоптерећење сектора или радних позиција, као и на умор који утиче или би могао да утиче на могућности за безбедно обављање дужности у ваздушној пловидби и ваздушном саобраћају.

Правилником о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству прописано да лице које обавља послове на основу дозволе контролора летења, коју je издао Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, или које је овлашћено да пружа информације ваздухопловима у лету, у оквиру обављања својих послова, дужно да Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије обавезно пријављује догађаје, те да је чланом 260. Закона о ваздушном саобраћају тачка 10) прописана казна за физичко лице ако не пријави Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије сваки догађај, који га обавезује чланом 17. став 4. тог Закона о ваздушном саобраћају.


Назад на остале вести