Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Усвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају

Среда, 14.11.2018.
Усвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају

Усвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају

Након усвајања у Народној скупштини Републике Србије, 29. октобра 2018. године у „Службеном гласнику Републике Србије број 83/18 је објављен Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају, који је ступио на снагу 6. новембра 2018. године.

Овај закон је резултат вишемесечног рада и сарадње стручних служби Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као овлашћеног предлагача, те других ваздухопловних субјеката.

Доношењем овог закона се врши даље усклађивање правног система Републике Србије са међународним стандардима и препорученом праксом Међународне организације цивилног ваздухопловства (ICAO), нарочито у области транспорта опасне робе ваздушним путем. У том контексту врло је значајно додавање потпуно нове главе Закона о ваздушном саобраћају, која је у потпуности усклађена са Анексом 18 Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству.

Овим законом је извршено и усклађивање појединих његових одредаба са Законом о инспекцијском надзору, а у складу са сугестијама које је дала Координациона комисија за инспекцијски надзор.

Такође, доношењем овог закона се прецизирају и уподобљавају поједине одредбе Закона о ваздушном саобраћају, што треба да отклони проблеме у вези са њиховом применом у пракси и да истовремено омогући попуну уочених правних празнина. 


Назад на остале вести