Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Усвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају

Среда, 14.11.2018.
Усвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају

Усвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају

Након усвајања у Народној скупштини Републике Србије, 29. октобра 2018. године у „Службеном гласнику Републике Србије број 83/18 је објављен Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају, који је ступио на снагу 6. новембра 2018. године.

Овај закон је резултат вишемесечног рада и сарадње стручних служби Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као овлашћеног предлагача, те других ваздухопловних субјеката.

Доношењем овог закона се врши даље усклађивање правног система Републике Србије са међународним стандардима и препорученом праксом Међународне организације цивилног ваздухопловства (ICAO), нарочито у области транспорта опасне робе ваздушним путем. У том контексту врло је значајно додавање потпуно нове главе Закона о ваздушном саобраћају, која је у потпуности усклађена са Анексом 18 Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству.

Овим законом је извршено и усклађивање појединих његових одредаба са Законом о инспекцијском надзору, а у складу са сугестијама које је дала Координациона комисија за инспекцијски надзор.

Такође, доношењем овог закона се прецизирају и уподобљавају поједине одредбе Закона о ваздушном саобраћају, што треба да отклони проблеме у вези са њиховом применом у пракси и да истовремено омогући попуну уочених правних празнина. 


Назад на остале вести