Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 20.02.2018 20:06:03

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 
Вести са сајта

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Среда, 03.01.2018.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА

 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

ОГЛАШАВА

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

 I   РАДНА МЕСТА КОЈА СЕ ПОПУЊАВАЈУ:

 

 

1.      Инспектор за пловидбеност, Одељење пловидбености, Сектор за саобраћајну делатност, пловидбеност и ваздухопловно особље - 1 извршилац

 

Услови за рад на радном месту инспектор за пловидбеност:

-      завршен машински факултет ваздухопловног смера у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова;

-       5 година радног искуства у струци, као и одговарајуће искуство у области ваздухопловства;

-       искуство у раду са Windows оперативним системом, пословним апликацијама (MS Word, MS Excel, MS Outlook ) и интернет претраживачима;

-       познавање енглеског језика – B1*CEFR;

 

Провера стручне оспособљености, знања и вештина које се проверавају у изборном поступку:

-       познавање међународних и националних прописа и стандарда у области ваздухопловства и ратификованих међународних конвенција из домена пловидбености;

-       вештина комуникације-непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса.

 

 

   

 

 

Предност ће имати кандидати који:

 

-          поседују сертификате о  присуству/положеном испиту из области иницијалне и континуиране пловидбености;

-          имају искуства на руководећим позицијама у организацијама која се баве делатностима из домена иницијалне и континуиране пловидбености;

-          поседују дозволу/лиценцу за одржавање ваздухоплова или ваздухопловних производа издату од стране ваздухоплoвних власти земаља чланица ICAO или њихових акредитационих тела из ваздухопловне делатности;

-          поседују сертификате о положеним обукама за тип ваздухоплова;

-          поседовање возачке дозволе Б категорије;

2.      Инспектор за пловидбеност, Одељење пловидбености, Сектор за саобраћајну делатност, пловидбеност и ваздухопловно особље - 1 извршилац

 

Услови за рад на радном месту инспектор за пловидбеност:

-      Завршен електротехнички факултет - студијски програм електротехника и рачунарство у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова;

-       5 година радног искуства у струци, као и одговарајуће искуство у области ваздухопловства;

-       искуство у раду са Windows оперативним системом, пословним апликацијама (MS Word, MS Excel, MS Outlook ) и интернет претраживачима;

-       познавање енглеског језика – B1*CEFR;

 

Провера стручне оспособљености, знања и вештина које се проверавају у изборном поступку:

-       познавање међународних и националних прописа и стандарда у области ваздухопловства и ратификованих међународних конвенција из домена пловидбености;

-       вештина комуникације-непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса.

 

 

    Предност ће имати кандидати који:

 

-          поседују сертификате о  присуству/положеном испиту из области иницијалне и континуиране пловидбености;

-          имају искуства на руководећим позицијама у организацијама која се баве делатностима из домена иницијалне и континуиране пловидбености;

-          поседују дозволу/лиценцу за одржавање ваздухоплова или ваздухопловних производа издату од стране ваздухоплoвних власти земаља чланица ICAO или њихових акредитационих тела из ваздухопловне делатности;

-          поседују сертификате о положеним обукама за тип ваздухоплова;

-          поседовање возачке дозволе Б категорије;

3.  Инспектор за електроенергетске инсталације, ваздухопловне системе и опрему, Одељење аеродрома, Сектор за ваздушну пловидбу, аеродроме и обезбеђивање у ваздухопловству ( АТМ/ANS/ADR/AVSEC ) – 1 извршилац     

         

Услови за рад на радном месту инспектор за електроенергетске инсталације, ваздухопловне системе и опрему:

 

-       стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука- електроенергетски смер, на основним академским или специјалистичким струковном студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова;

-       5 година радног искуства у области ваздухопловства;

-       искуство у раду са Windows оперативним системом, пословним апликацијама (MS Word, MS Excel, MS Outlook ) и интернет претраживачима;

-       познавање енглеског језика – B1*CEFR;

 

Провера стручне оспособљености, знања и вештина које се проверавају у изборном поступку:

-       познавање међународних и националних прописа, стандарда  и препоручене праксе и ратификованих међународних конвенција у области аеродрома и комуникацијских, навигацијских и надзорних система и уређаја;

-       вештина комуникације - непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса.  

            

II  ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

 

               Рад на радним местима се заснива на неодређено време, место рада Београд, ул.    Скадарска бр. 23 и 23/1.

 

 

III  ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС:

 

-          потписана пријава- у пријави назначити радно место на које се конкурише са контакт  адресом и бројем телефона;

-          биографија;

-          оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије;

-          оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

-          оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;       

-          доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство;

-          уверење судског органа да се против кандидата не води кривични поступак;

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног   бележника.

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника биће одбачене закључком Kонкурсне комисије.

 

 

IV  РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС:

 

Кандидати су дужни да своје пријаве на конкурс доставе у року од 15 дана, који  почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у дневном листу  „Блиц“ и на званичном сајту Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије (www.cad.gov.rs).         .

 

 

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС:

 

            Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, Београд, ул. Скадарска 23 и 23/1, са назнаком „за јавни конкурс са називом радног места на које се конкурише“.

 

 

VI  ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ:

 

Ирена Бјелотомић, контакт телефон 011 292 7028

 

VII ПРОВЕРА ОСПОСОБЉЕНОСТИ, ЗНАЊА И ВЕШТИНА КАНДИДАТА У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ:

 

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази за испуњавање услова за оглашена радна места, проверу стручних оспособљености, знања и вештина, конкурсна комисија ће проверу обавити усменим путем, у просторијама Директората  цивилног ваздухопловства Републике Србије, Београд, Скадарска 23 и 23/1.

О датуму, дану и времену када ће се спровести усмени разговор са кандидатима, кандидати ће бити благовремено обавештени телефоном или на адресу коју су навели у пријави.

 

Напомена:

 

Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.

 

 

 


Назад на остале вести